Nieuws

Nieuwe veiligheidsopleidingen van toepassing op de bouwsector

10/06/2022

1.   VERPLICHTE BASISOPLEIDING VEILIGHEID

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne voert samen met het paritair comité voor het bouwbedrijf een verplichte basisopleiding veiligheid in voor de bouwsector. “De bouw blijft met gemiddeld 34 ongevallen per dag een gevoelige sector voor arbeidsongevallen, de ambitie moet zijn om dat tot nul te herleiden”, vindt Dermagne.

Onderstaande nieuwsflits geeft een duidelijk beeld wat de betreffende opleiding inhoudt en welke impact dit heeft voor de verschillende partijen op een bouwwerf.

 

Inwerkingtreding

De collectieve arbeidsovereenkomst trad in werking (met terugwerkende kracht) vanaf 1 april 2022. Omwille van organisatorische redenen is er een overgangsperiode voorzien van 6 maanden. Wat dus neerkomt op 1 oktober 2022. Als omwille van praktische problemen het volgen van deze opleiding niet mogelijk blijkt, kan met goedkeuring van de syndicale afvaardiging de termijn nog eens met 6 maanden worden uitgebreid. Indien er in het bedrijf geen syndicale afvaardiging aanwezig is, kan dit ook na melding bij Constructiv*. De absolute limietdatum is dus vastgelegd op 31 maart 2023.

*Constructiv is een dienstverlenende organisatie van en voor de Bouwsector. Het betreft een fonds voor bestaanszekerheid, opgericht in de schoot van het Paritair Comité van het Bouwbedrijf (Paritair comité 124), dat er mede moet voor ijveren dat bouwbedrijven kunnen beschikken over de nodige bekwame bouwvakarbeiders, hetgeen een aantrekkelijk sociaal statuut, de nodige competenties en veilige werkomstandigheden op de bouwplaats impliceert.

 

Toepassingsgebied

De sectorale collectieve arbeidsovereenkomst slaat voorlopig enkel op arbeiders werkzaam onder het paritair comité voor het bouwbedrijf (PC 124) en is geldig voor alle personen die op de werf werken in onroerende staat verrichten. Arbeiders werkzaam onder PC 124 dient ruim opgevat te worden. Zo dienen personen die uitzonderlijk een werf betreden en werken uitvoeren ook mee opgenomen te worden. Denk bijvoorbeeld aan een polyvalent medewerker atelier die meegaat voor een dag ter ondersteuning.

Om de opleiding in de toekomst ook verplicht te maken voor onder meer zelfstandigen en gedetacheerde werknemers, wordt een aanpassing van het Koninklijk Besluit betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen doorgevoerd. Dat aangepaste KB zal ervoor zorgen dat de nieuwe opleidingsverplichting vanaf het najaar zal gelden voor alle arbeidskrachten die op een werf werken in onroerende staat uitvoeren, zowel voor werknemers als zelfstandigen en zowel voor Belgen als voor gedetacheerden. Het uitgangspunt hierbij is dat personen die deze opleiding niet hebben gevolgd, dienen geweerd te worden van de werf.

 

Wat houdt de opleiding in?

Het doel van de verplichte opleiding is het sensibiliseren van de werknemers voor de risico’s aanwezig op een tijdelijke en mobiele bouwplaats. Dit enerzijds voor risico’s voortvloeiend uit de eigen activiteit en anderzijds voor risico’s door andere partijen op de werf. Bijkomend aan het identificeren van de mogelijke risico’s wordt, met oog op de wettelijke preventieprincipes, stilgestaan bij het veilig uitvoeren van de dagtaak.

De opleiding dient minimaal 8 uren in beslag te nemen en de voorwaarden voor deze opleiding zijn afhankelijk van het type werf waarop de persoon in kwestie wordt tewerkgesteld:

  • Grotere bouwplaatsen waar een veiligheidscoördinator aanwezig is

De opleiding (zowel VCA als gelijkwaardig) is te volgen in een erkend opleidingscentrum.

  • Kleinere bouwplaatsen waar geen veiligheidscoördinator aanwezig is.

Een (bevoegd) intern persoon kan de opleiding geven. Om deze persoon in staat te stellen een basisopleiding te geven wordt een opleidingsprogramma ontwikkeld door Constructiv.

 

Vrijstellingen / gelijkstellingen

In de collectieve arbeidsovereenkomst werden vrijstellingen opgenomen. Onderstaand een beknopte lijst met enkele van de belangrijkste vrijstellingen:

  • De persoon in kwestie is reeds in het bezit van een geldig VCA opleidingsattest.
  • De werknemer beschikt reeds over een bewijsschrift van de gevolgde basisopleiding.
  • Hij/zij heeft in de afgelopen 15 jaar minimaal 5 jaar ervaring in de bouwsector.

LET WEL: dit geldt niet voor buitenlandse werknemers!

  • Er werd reeds een door Constructiv gevalideerde veiligheidsopleiding (8 uur) gevolgd.
  • Reeds een basisopleiding uitzendarbeid in de bouw gevolgd hebben (16 uur).

Inzake de opleiding van buitenlandse werknemers werden volgende vrijstellingen vastgelegd:

  • Indien een VCA attest werd behaald in het buitenland, kan dit gelijkgesteld worden mits voorlegging van het betreffende attest.

LET WEL: In tegenstelling tot binnenlandse werknemers is het louter volgen van de opleiding dus niet voldoende en dient een attest behaald!

  • Indien een andere opleiding werd gevolgd (dus niet VCA) dient men een verplichte minimuminhoud te kunnen voorleggen zoals opgelegd voor de verplichte basisopleiding.
  • De opleiding mag enkel gevolgd worden bij een erkende opleider: de lijst wordt momenteel nog uitgewerkt door Constructiv.

Nieuwkomers en alle personen die geen attest kunnen voorleggen of vrijstelling genieten, zullen de opleiding moeten gevolgd hebben binnen de maand na het aanvatten van hun job in de bouwsector. Wie in de vakantiemaanden juli of augustus aan de slag gaat, krijgt tot uiterlijk 30 september de tijd om de basisopleiding te volgen.

 

Controle op de naleving

Momenteel staat niet specifiek vermeld in de collectieve arbeidsovereenkomst wie verantwoordelijk geacht wordt voor de effectieve controle op de naleving. Dit zal dus moeten blijken in de toekomst. Algemeen kan wel gesteld worden dat de controle op het al dan niet volgen van de basisopleiding wordt opgelegd aan FOD WASO TWW maar dit werd nog niet verder gespecifieerd.

 

2.   OPLEIDING ROND VEILIG GEBRUIK VAN ISOCYANATEN

Wist u dat het gebruik van isocyanaten frequent voorkomt in de bouwsector? U vindt isocyanaten in een aantal bouwproducten, waaronder polyurethaanverven, coatings, schuim, lijm en vloerbedekking. Bepaalde werkzaamheden, zoals spuiten van deze materialen, kunnen leiden tot zeer hoge blootstelling aan isocyanaten.

Omwille van deze reden wordt de verplichting tot het volgen van een adequate opleiding vanaf heden uitdrukkelijk vermeld op de verpakkingen. Dit sedert 24 februari 2022. Bijgevolg moeten industriële en beroepsmatige gebruikers  voor 24 augustus 2023 met succes een opleiding over het veilig gebruik van isocyanaten voltooid hebben, zoals vastgelegd in de Europese verordening 2020/1149/EU.

 

Bijkomende informatie omtrent de vereiste opleidingen kan u terugvinden via de websites van:

Tag
Preventie
Nelis Lievyns
Nelis Lievyns
Preventieconsultant
Alle consultes experten

inschrijven nieuwsflits

vul hieronder uw e-mailadres in om maandelijks op de hoogte te blijven van het laatste nieuws op vlak van milieu en preventie.

Ik heb de privacy verklaring gelezen en goedgekeurd.