Milieu

REACH / CLP / CAT

Op de dag van vandaag bestaan er heel wat wet- en regelgevingen met betrekking tot gevaarlijke producten, dit op allerlei niveaus (Europees, federaal en Vlaams).   Om wegwijs te geraken in wat er voor uw onderneming relevant is, ontwikkelde Consultes de Chemical Grid,  Aan de hand van deze Grid, kan u per thema aftoetsen in welke mate uw onderneming voldoet aan alle verplichte regels rond preventie, milieu en productbeleid met betrekking tot chemicaliën.  De Chemical Grid bestaat uit verschillende thema's zoals REACH, CLP, gevaarlijke producten in kader van de VLAREM- wetgeving en welzijnswetgeving, Seveso, ADR, biociden/pesticiden en andere relevante wetgevingen rond gevaarlijke producten.

REACH is een Europese verordening 1907/2006 en gaat over de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restricties van Chemische stoffen. Deze wetgeving is van toepassing op het vervaardigen, het invoeren, het in de handel  brengen en het gebruik van chemische stoffen in Europa. Dit is zowel voor de chemische stoffen al dusdanig als de stoffen in mengsels en voorwerpen. 

CLP is ook een Europese verordening 1272/2008 en gaat over regels rond het indelen, etiketteren en verpakken van stoffen en mengsels. Het toepassingsgebied van deze wetgeving is alle gevaarlijke stoffen en mengsels in Europa, behalve wanneer hun veilig gebruik geregeld is via andere, reeds bestaande wetgevingen.

Consultes geeft ondersteuning bij :

  • Opleidingen rond REACH en CLP 
  • Aftoetsing van de compliance  
  • Ondersteuning bij opvolging van deze wetgevingen 
  • Inhoudelijke controle van (ext)SDS = (extended) Safety Data Sheet 

Dankzij onze jarenlange ervaring en vakkennis bouwde Consultes stap voor stap aan een uiterst praktische manier om al uw chemische agentia te inventariseren: onze Chemical Assessment Tool (CAT).  Bovendien laten ingebouwde screeningstools toe om al uw chemische stoffen en mengsels blijvend op te volgen in functie van de verschillende relevante wetgevingen.  De Consultes Chemical Assessment Tool is de meest efficiënte oplossing voor het beheer van al uw gevaarlijke producten.  De tool is dan ook dé oplossing voor een accurate opvolging van alle chemische producten in uw onderneming.

Ook als milieuadvies beschikbaar
toc

Wilt u advies of meer informatie?
Neem dan contact op.