Nieuws

Nieuwsflits - Verstrengde afvalsortering

16/11/2021

Vanaf 1 september 2021 werden er verstrengingen doorgevoerd in de VLAREMA-wetgeving (afdeling 5.5.) met als doel meer uitsorteerbare fracties (karton, metaal, biologische afvalstromen, PMD, ….) uit het restafval te halen. Dit om de materiaalkringlopen verder te sluiten en tegen 2022 het restafval met 15% te verminderen.

Concreet betekent dit dat:

  • de afvalinzamelaar (IHM) verplicht is om elke afvalvracht visueel te controleren voor ze de vracht mogen opladen of vervoeren. De chauffeur(s) van de afvalinzamelaar (IHM) zal dus op het bedrijfsterrein al een visuele controle uitvoeren door deksels te openen van containers of in sommige gevallen kunnen camera’s op de afvalwagens deze taak overnemen. Er worden ook foto’s gemaakt ingeval van non-conformiteiten.
  • bij sorteerfouten kunnen vrachten geweigerd worden (o.a. als er gevaarlijk afval wordt aangetroffen) en/of zijn er bijkomende onkosten;
  • non-conformiteiten moeten door de afvalinzamelaar (IHM) aan de afvalproducent (=bedrijf) voortaan gemeld worden;
  • non-conformiteiten moeten voortaan ook door de afvalinzamelaar (IHM) gemeld worden in een non-conformiteitsregister van de OVAM (dat toegankelijk is  voor handhaving).

Om bovenstaande controle mogelijk te maken geldt er vanaf 1/1/2022 een verbod op het verbruik van niet-transparante zakken > 60 kg voor restafval. Vanaf 1/1/2023 dienen alle gebruikte zakken transparant te zijn.

De uitsorteerbare fracties moeten op het terrein ook uitgesorteerd worden conform het VLAREMA-contract dat met de afvalinzamelaar (IHM) voor het restafval wordt afgesloten. Voor gevaarlijk afval geldt er een nultolerantie op de sorteerplicht. Voor niet-gevaarlijk afval zal in een beginfase nog pragmatisch omgegaan worden (geen weigering voor 3 blikjes maar wel weigering voor ganse PMD-zak) en wordt er verwezen naar artikel 5.5.4.4. van VLAREMA voor de toegelaten resterende fracties. Het spreekt voor zich dat non-conformiteiten leiden tot meerkosten.

Volgende fracties zullen wel nog bij het restafval mogen gedeponeerd worden vermits ze als niet-recycleerbaar worden beschouwd:

  • sterk vervuild papier en karton;
  • sterk vervuilde kunststoffen.

Op het terrein, worden reeds non-conformiteiten door de afvalinzamelaars (IHM) gemaild aan bedrijven met foto’s en zijn er reeds controles door handhaving op afvalinzamelaars (IHM) bij het verlaten van het terrein van de afvalproducent.

Veel bedrijven en organisaties zullen hun personeel nu opleiden om de sorteerregels strikter toe te passen. Dat kan via toolboxen die gegeven worden door interne of externe medewerkers of door opleidingen die door de afvalinzamelaars (IHM) soms ook aangeboden worden. Op de website van vele afvalinzamelaars (IHM) of op hun platformen, staan dikwijls acceptatievoorwaarden of sorteerregels per afvalstroom die als basis kunnen dienen voor de opmaak van toolboxen.

Om juist te sorteren, is het ook cruciaal dat de juiste afvalrecipiënten op de juiste plaatsen staan in uw bedrijf, zodat niet uit gemak fracties maar bij het restafval gedeponeerd worden. Treed daarom in overleg met zowel uw afvalinzamelaar (IHM) als met uw medewerkers.

We vermelden hier de huidige wetgeving aangaande de uitsortering van afval (VLAREMA artikel 4.3.2.):

“Tenminste de volgende bedrijfsafvalstoffen moeten gescheiden worden aangeboden door de afvalstoffenproducent en afzonderlijk worden gehouden bij de ophaling of inzameling :

1.    klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong;

2.    glasafval;

3.    papier- en kartonafval;

4.    gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten;

5.    groenafval;

6.    textielafval;

7.    afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;

8.    afvalbanden;

9.    puin;

10.  afvalolie;

11.  gevaarlijke afvalstoffen;

12.  asbestcementhoudende afvalstoffen;

13.  afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten; 

14.  afvallandbouwfolies;

15.  afgedankte batterijen en accu’s.

16.  PMD-afval.

17.  houtafval;

18.  metaalafval;

19.  afgedankte matrassen;

20.  recycleerbare harde kunststoffen;

21.  geëxpandeerd polystyreen ( = zuiver piepschuim van verpakkingen met bolletjesstructuur);

22.  folies;

23.  keukenafval en etensresten*;

24.  levensmiddelenafval*.

 

*23° en 24°, geldt voor:

1° bedrijven en instellingen, waar regelmatig en minstens éénmaal per week warme maaltijden worden geserveerd of bereid:

a. onderwijsinstellingen met meer dan driehonderd leerlingen;

b. ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen met meer dan vijfentwintig erkende bedden;

c. woonzorgcentra met een erkende capaciteit van meer dan dertig bedden;

d. penitentiaire centra;

e. kazernes van de strijdmachten met meer dan honderd werknemers;

f. bedrijven en instellingen met meer dan honderd werknemers;

g. restaurants, brasserieën en hotels met meer dan vijftig maaltijden per dag;

h. feestzalen en polyvalente zalen met een capaciteit van meer van tweehonderdvijftig zitplaatsen;

i. cateringbedrijven.

2° super- en hypermarkten met een netto verkoopsoppervlakte van vierhonderd vierkante meter.

 

De afvalstoffenproducent die bedrijfsrestafval heeft en die een beroep doet op een inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar van bedrijfsrestafval is verplicht een contract af te sluiten waarin de afvalfracties, vermeld in het eerste lid, en hun vooropgestelde inzamelwijze duidelijk vermeld worden.

Sorteerbare fracties die in aanmerking komen voor hoogwaardige materiaalrecyclage, zoals houtafval, metaalafval en recycleerbare harde kunststoffen, mogen samengevoegd worden als aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldaan is:

1. het zijn droge, niet-gevaarlijke afvalfracties waarbij de samenvoeging van de fracties het uitsorteren en de hoogwaardige verwerking van de afzonderlijke afvalfracties niet verhindert;

2. het recipiënt wordt overgebracht naar een vergunde sorteerinrichting waar de fracties volledig worden uitgesorteerd;

3. de afvalstoffenproducent daarover een contract heeft gesloten met een inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar, waarin de samengevoegde fracties worden gespecificeerd.

 

Link met sorteertips en communicatiemateriaal : https://iksorteerinmijnbedrijf.be/

 

VERDUBBELING VAN DE HEFFING OP VERBRANDING VAN AFVAL

 

Om het afvalbeleid verder te sturen naar een circulair materiaalgebruik en meer en beter te sorteren/ recycleren, werd in de Septemberverklaring van 2021 door de Vlaamse Regering beslist om de heffingen voor de verbranding van bedrijfsafval te verdubbelen van 13,38 €/ton in 2021 naar 25,00 €/ton in 2022.

Vermits het bedrijfsrestafval afgevoerd wordt naar de verbrandingsovens, zal vanaf 2022 het afvoeren van restafval dan ook een stuk duurder worden. Een afval- en materialenbeleid dat gestoeld is op duurzaamheid, zal lonen.

Keep Lansink in mind…

  1. Denk preventief en voorkom afval;
  2. Hergebruik zoveel mogelijk materialen en verpakkingen – sluit materiaalstromen in de keten;
  3. Sorteer strikt en houd fracties zuiver zodat recyclage mogelijk is;

Enkel niet-recycleerbare fracties dienen als laatste optie nog bij het restafval terecht te komen voor verbranding.

 

Tag
Milieu
An Van Ginderachter
Senior Milieuconsultant
Alle consultes experten

inschrijven nieuwsflits

vul hieronder uw e-mailadres in om maandelijks op de hoogte te blijven van het laatste nieuws op vlak van milieu en preventie.

Ik heb de privacy verklaring gelezen en goedgekeurd.