← Terug naar overzicht

Nieuws

FLITS: Milieu- en preventieflits oktober 2015: omgevingsvergunning

 

OMGEVINGSVERGUNNING - ALGEMENE INFO

 

De omgevingsvergunning is reeds geruime tijd in aantocht. Ondernemers zullen niet langer de verschillende procedures voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning en een milieuvergunning moeten doorlopen. Eén procedure tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning zal volstaan.

 

In het kader van de invoering van de omgevingsvergunning werden de procedures geëvalueerd, bijgestuurd en vernieuwd. Dit resulteert in de volgende procedures (eerste aanleg):

 

  • Gewone vergunningsprocedure (beslissingstermijn normaliter 120 dagen na beslissing over ontvankelijkheid en volledigheid)

 

  • Vereenvoudigde vergunningsprocedure voor o.a. beperkte veranderingen, tijdelijke inrichtingen (beslissingstermijn normaliter 60 dagen na beslissing over ontvankelijkheid en volledigheid)

 

  • Meldingsprocedure (uitvoering project of exploitatie dag na datum van betekening meldingsakte (= binnen 30 dagen vanaf de dag na datum van ontvangst melding) – project of exploitatie kan bijgevolg niet meer onmiddellijk gestart worden na het indienen van de melding).

 

De geïntegreerde beoordeling laat toe om samenhangende zaken in hun geheel te bekijken, is efficiënter, leidt tot betere beslissingen en kwalitatief betere vergunningen en vermijdt tegenstrijdige beslissingen. De overheid zal zich in de toekomst met één stem uitspreken over de toelaatbaarheid van zowel de stedenbouwkundige als de milieuaspecten van een project. De voorziene geïntegreerde vergunningverlening kan voor gemengde projecten dan ook resulteren in een tijdswinst doordat slechts één procedure gevolgd moet worden.

 

Ook wordt de integratie van de behandeling en beoordeling van een project- milieueffectrapport en een omgevingsveiligheidsrapport in de vergunningverlening ingevoerd. De aanvrager moet dus niet meer beschikken over een voorafgaand aan de vergunningsaanvraag goedgekeurd project- milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport. Deze inhoudelijke integratie zal voor bepaalde projecten eveneens bijdragen tot een tijdswinst.

 

De vergunningverlenende overheid kan onder bepaalde voorwaarden een administratieve lus toepassen om onregelmatigheden tijdens de procedure recht te zetten wat eveneens een tijdswinst met zich meebrengt.

 

Er wordt aangeraden om vooraleer een vergunningsaanvraag in te dienen een vooroverleg te vragen bij de vergunningverlenende overheid.

 

Een stedenbouwkundige vergunning wordt vandaag reeds toegekend voor onbepaalde duur, een milieuvergunning slechts voor maximaal 20 jaar. Na deze termijn moet een hernieuwing van de milieuvergunning gevraagd worden. De omgevingsvergunning wordt ingevoerd voor onbepaalde duur. Alleen in uitzonderlijke gevallen vb. voor tijdelijke inrichtingen of activiteiten, exploitatie grondwaterwinning, … kan een omgevingsvergunning van bepaalde duur worden verleend. Echter worden flankerende maatregelen voorzien o.a. periodieke evaluaties van de exploitatie, wijziging van de milieuvoorwaarden, het beperken van het voorwerp of het beperken van de duur van de exploitatie van de omgevingsvergunning.

 

Ook is het de bedoeling om de omgevingsvergunningsprocedure digitaal te laten verlopen.

 

 

OMGEVINGSVERGUNNING - OVERZICHT WETGEVING

 

Tot op heden is in het kader van de omgevingsvergunning de volgende wetgeving gepubliceerd of in opmaak:

 

Dit besluit vormt een juridisch kader voor het omgevingsloket voor het digitaal indienen van bouw- en andere vergunningen. Het is de bedoeling om op termijn alle omgevingsvergunningen te laten verlopen via het omgevingsloket.

 

 

  • Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning publicatie B.S. 23 oktober 2014. Het decreet integreert stedenbouwkundige handelingen, verkaveling van gronden en exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten in een omgevingsvergunning. Dit decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering per artikel vast te stellen datum. Deze datum valt minstens een jaar na de datum van goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering waarmee de datum van inwerkingtreding wordt vastgelegd.

 

Opmerking: De decreten betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning en betreffende de omgevingsvergunning zullen nog aangepast worden door een decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur, landbouw en energie (verzameldecreet) dat momenteel in behandeling is in het Vlaams Parlement (zie internet: https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1000707 en https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1000709)

 

 

Dit besluit omvat de lijst met Vlaamse projecten waarvoor de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar bevoegd is. Dit besluit omvat tevens de lijst met provinciale projecten waarvoor de deputatie bevoegd is voor haar ambtsgebied. Naar deze lijsten wordt verwezen in het art. 15 van het omgevingsvergunningendecreet m.b.t. de bevoegdheidsverdeling voor het indienen en behandelen van de omgevingsvergunningen.

 

  • Besluit tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. Op 19 december 2014 en 24 april 2015 verleende de Vlaamse Regering respectievelijk een eerste en een tweede principiële goedkeuring aan het ontwerpbesluit. In het kader van advies door het Sectorcomité en de Raad van State werden geen fundamentele opmerkingen geformuleerd.

 

Opmerking: Zodra het verzameldecreet dat het omgevingsvergunningendecreet zal aanpassen, goedgekeurd en gepubliceerd is, zal de definitieve goedkeuring van het omgevingsvergunningenbesluit snel volgen.

Een realistische datum van inwerkingtreding van het omgevingsvergunningendecreet en het omgevingsvergunningenbesluit is 1 januari 2017.

 

 

WIJZIGINGEN INDELINGSLIJST

 

Door het omgevingsvergunningenbesluit zal VLAREM I worden opgeheven. De inhoudelijke milieubepalingen worden toegevoegd aan VLAREM II. De bestaande indelingslijst bijlage 1 van VLAREM I zal worden geactualiseerd en opgenomen als bijlage 1 van VLAREM II.

 

De bestaande indelingslijst zal o.a. worden aangepast conform het eerdere voorstel van declassering. Concreet betekent dit dat een aantal inrichtingen met een beperkte complexiteit en een eerder beperkte hinder met een lokaal karakter worden gedeclasseerd o.a. tankstations, kleine afvalverwerkers, mechanisch behandelen van hout, behandelen van kunststoffen en vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, zwembaden, mechanisch behandelen van textiel, …. Ten einde tegemoet te komen aan de vraag van de gemeenten om bij de vergunningverlening een beroep te kunnen doen op de expertise van de gewestelijke en provinciale adviesinstanties, wordt voor de gedeclasseerde inrichtingen het verplicht advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie voorzien (via aanduiding van de letter A in de vierde kolom van de indelingslijst).

 

Ter ondersteuning van de gemeenten wordt ook voor een aantal complexe inrichtingen die momenteel in de klasse 2 zijn ingedeeld in de vierde kolom van de indelingslijst de letter A vermeld zodat ook zij voortaan aan het verplicht advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie worden onderworpen o.a. productie van chemicaliën, omlopen voor motorvoertuigen, activiteiten die gebruik maken van organische oplosmiddelen, …

 

Voor een beperkt aantal rubrieken wordt het advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie echter geschrapt o.a. drukkerijen.

 

In de zevende kolom ‘Jaarverslag’ van de indelingslijst wordt overal de letter ‘J’ geschrapt. Deze aanduiding is achterhaald gezien de verplichting voor het invullen van het integraal milieujaarverslag (IMJV) ook geldt voor de inrichtingen zonder de letter ‘J’ waarvan de emissies boven de drempelwaarden liggen waarvoor een IMJV moet worden opgemaakt. Daarentegen geldt voor de bedrijven met een letter ‘J’ indien de totale emissie voor geen enkele relevante verontreinigende stof in het beschouwde jaar groter is dan de drempelwaarden, de exploitant dit telkens uitdrukkelijk dient te verklaren en de milieucoördinator die verklaring bovendien dient te bevestigen in het deelformulier ‘Identificatiegegevens’ van het IMJV. Door de aangebrachte wijziging valt deze verplichting weg waardoor de jaarlijkse administratieve last voor heel wat bedrijven vermindert.

 

Ook zijn er nog heel wat rubriek gerelateerde aanpassingen aan de indelingslijst voorzien.

 

OMZETTING BESTAANDE MILIEUVERGUNNING NAAR OMGEVINGSVERGUNNING

 

De milieuvergunning die vanaf 10 september 2002 is aangevraagd en verleend voor een termijn van 20 jaar, wordt geacht voor onbepaalde duur verleend te zijn als aan de volgende voorwaarden cumulatief is voldaan:

 

tussen 48 en 36 maanden voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de milieuvergunning deelt de vergunninghouder of exploitant bij middel van een meldingsformulier (bijlage 16 van het omgevingsvergunningenbesluit) per beveiligde zending mee dat hij van de omzettingsregeling gebruik wil maken;

noch het betrokken publiek noch een adviesinstantie dient een bezwaar in tijdens het openbaar onderzoek of tijdens een termijn van 30 dagen die volgt op de eerste dag na de datum waarop de mededeling door de bevoegde overheid naar de adviesinstantie is gestuurd;

de stedenbouwkundige handelingen die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit zijn op het tijdstip van de mededeling hoofdzakelijk vergund;

de vraag tot omzetting vereist geen milieueffectrapport of passende beoordeling.

 

Indien voldaan aan de omzettingsregeling, neemt de bevoegde overheid akte van de mededeling. De akte vermeldt de vergunningen voor de stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten die het project omvat. In de akte wordt opgave gedaan van de geactualiseerde vergunningssituatie. De akte geldt als bewijs dat de milieuvergunning voortaan van onbepaalde duur is. Tegen die akte kan geen administratief beroep worden ingediend.

 

Indien niet voldaan aan de omzettingsregeling, vervalt de milieuvergunning de dag na het verstrijken van de vergunningstermijn.

 

Indien door het betrokken publiek of een adviesinstantie een bezwaar wordt ingediend of in het geval er een milieueffectrapport of passende beoordeling vereist is, wordt de vraag tot omzetting van de milieuvergunning van bepaalde duur in een vergunning van onbepaalde duur behandeld overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure.

 

 

RELEVANTE INFO - LNE

 

 

← Terug naar overzicht