← Terug naar overzicht

Nieuws

Gevolgen van CLP op de VLAREM-indeling en de opslagvoorwaarden


Door het inwerking treden van de Verordering nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 met betrekking tot de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, de zogenaamde CLP-verordening, was er een noodzaak om ook diverse wetgevingen in Vlaanderen aan te passen. Deze verordening heeft stapsgewijs de Richtlijn Gevaarlijke Stoffen (67/548/EEG) en de Richtlijn Gevaarlijke Preparaten (1999/45/EG) vervangen. Vanaf 1 juni 2015 werden deze beide richtlijnen opgeheven en kan de indeling, etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen nog enkel volgens de CLP-verordering gebeuren.

 

 

← Terug naar overzicht