← Terug naar overzicht

Nieuws

FLITS: Update milieu- en preventiewetgeving 3e kwartaal 2015

Hieronder volgt een update van de meest relevante wijzigingen van de milieu/preventie wetgeving en dit telkens met de link naar de wetgeving. *Het betreft de wijzigingen vanaf 18/06/2015 t.e.m. 22/09/2015.

 

MILIEU

AFVAL

 

 • Decreet van 03/07/2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015, B.S. 15/07/2015. Dit decreet omvat o.a. een wijziging van het MATERIALENDECREET.
 • Met dit decreet wordt de fiscale compensatiefactor (= coëfficiënt 0,7) voor de milieuheffing op het achterlaten, storten, verbranden of op een andere manier verwerken van afval voor heffingsplichtigen onderworpen aan vennootschapsbelasting afgeschaft. De milieuheffing op het achterlaten, storten, verbranden of op een andere manier verwerken van afval stijgt met een factor 1,5. 

 

 • Handleiding EURAL-afvalstoffenlijst vernieuwd.
 • Naar aanleiding van de aanpassing van de definities en grenswaarden van gevaarlijk afval door de Europese Commissie in 2014 werd de handleiding van de Europese afvalstoffenlijst van de OVAM geactualiseerd.

 

ALGEMEEN

 

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 03/07/2015 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid  en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2014 betreffende de aanstelling van de leden van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu, B.S. 26/08/2015.
 • Dit besluit bevat een uitbreiding van de bevoegdheden van de toezichthouders. Vanaf nu hebben zij ook de bevoegdheid om controle uit te voeren op de toepassing van Europese wetgeving met betrekking tot o.a. de gefluoreerde broeikasgassen, lekkage van de stationaire brandbeveiligingssystemen en stationaire klimaatregelingssystemen, … Het type toezichthouder dat bevoegd is per Verordening wordt bepaald door de Regering. Het besluit houdt bovendien wijzigingen in m.b.t. het toezicht op een GPBV-inrichting. Exploitanten van dergelijke inrichtingen zullen vanaf nu worden aangemaand sneller maatregelen te nemen nadat een toezichthouder vaststellingen heeft gedaan met betrekking tot de schending van één of meerdere milieuvoorwaarden. Tot slot wordt ook de opleiding voor toezichthouders voor milieu en geluid met dit besluit gewijzigd  op vlak van inhoud en aantal te volgen uren.

 

ENERGIE

 

 • Decreet van 03/07/2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015, B.S. 15/07/2015. Dit decreet omvat o.a. een wijziging van het ENERGIEDECREET.
 • Dit decreet bevat aanvulling m.b.t. voorwaarden voor lokale entiteiten, samenwerkingsovereenkomst van lokale entiteiten met Vlaamse Gewest en tegemoetkoming en kwijtschelding schulden lokale entiteiten inzake steunprogramma's voor natuurlijke personen. De maandelijkse heffing per afnamepunt van elektriciteit stijgt van 15 eurocent naar 34 eurocent (periode 01/07/2015 t.e.m. 31/12/2015) en naar 25 eurocent (vanaf 01/01/2016).

 

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 10/07/2015 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft diverse bepalingen inzake energie, B.S. 20/08/2015.
 • Wijziging van het Energiebesluit m.b.t. o.a. de verklaring op erewoord van EPB-verslaggevers, schadevergoedingen voor de energieconsument en de restwarmtesteun voor ondernemingen met energiebeleidsovereenkomst.

 

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 17/07/2015 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de steunregelingen voor nuttige groene warmte, de injectie van biomethaan, restwarmte en diepe geothermie, B.S. 26/08/2015.
 • Met dit besluit worden de bestaande steunregimes voor de winning van groene warmte uit biomassa, voor het nuttig gebruik van restwarmte en voor de injectie van biomethaan gewijzigd. Voor projecten met een interne opbrengstvoet van ten minste 15% zal zo voortaan geen steun meer worden toegekend. Vanaf nu kan de Vlaamse Regering ook subsidies toekennen om steun te verkrijgen voor de winning van aardwarmte die gewonnen wordt op een diepte van 500 meter of meer. De subsidiedossiers moeten worden ingediend bij het Vlaams Energieagentschap (VEA) nadat een oproepbesluit hiertoe werd gepubliceerd.
   

GEVAARLIJKE STOFFEN

 

 • Verordening (EU) 2015/1221 van de Commissie van 24/07/2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (bijlage VI, tabellen 3.1 en 3.2 van de CLP-verordening), met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang, E.P. 25 juli 2015.
 • De Europese Commissie wijzigt de indeling, etikettering en verpakking van 32 chemische stoffen en mengsels.

 

 • Verordening (EU) 2015/1494 van de Commissie van 04/09/2015 tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft benzeen, E.P. 5 september 2015.
 • Wijziging REACH bijlage XVII. Deze bijlage bevat beperkingen op het in de handel brengen en het gebruik van benzeen als stof of als bestanddeel van andere stoffen of mengsels in een concentratie van 0,1 gewichtsprocent of meer. Met de wijziging is deze restrictie niet langer van toepassing op aardgas dat voor consumenten in de handel wordt gebracht, op voorwaarde dat de concentratie aan benzeen in het aardgas lager blijft dan 0,1 volumeprocent.

 

ISO 14001:2015 GEPUBLICEERD

 

De Engelstalige versie van de nieuwe ISO 14001 werd op 15 september 2015 gepubliceerd. Met de vernieuwing van het ISO 14001-managementsysteem wordt een antwoord geboden aan de vraag om verschillende managementsystemen volgens eenzelfde basisstructuur te ontwikkelen. In het vervolg zullen de managementsystemen ontwikkeld worden volgend een plug-in model, het zogenaamde ‘high level structure’ (HLS), wat uitbreiding, verdieping en implementatie van andere standaarden eenvoudiger maakt. Specifiek voor het ISO 14001-managementsysteem wordt met deze wijzigingen het milieuzorgsysteem verbreed, waardoor het meer naar buiten gericht is en een verdere focus op prestatieverbetering heeft. Ten opzichte van ISO 14001:2004 bevat de vernieuwde versie ISO14001:2015 ook een belangrijke wijziging van de documentatie-eisen.

Voor de huidige certificaten zal een overgangsperiode van uiterlijk drie jaar na de publicatie van de nieuwe norm aangehouden worden. Dit betekent dus dat alle huidige certificaten vóór september 2018 moeten worden omgezet. Tot 18 maanden na de publicatie van de nieuwe norm (maart 2017) kan nog een nieuw certificaat behaald worden volgens ISO 14001:2004, maar de geldigheidsduur van dit nieuwe certificaat zal ook beperkt worden tot september 2018.  Na september 2018 zijn certificaten op basis van de oude versie van de norm immers niet meer geldig.

 

ISO 9001:2015 GEPUBLICEERD

 

Op 23 september werd ook de definitieve versie van ISO 9001:2015 gepubliceerd. Ook deze nieuwe ISO-norm is afgestemd op de ‘high level structure’ (HLS).

 

 

PREVENTIE

SOCIALE VERKIEZINGEN- WELZIJNSWET

 

 • Wet van 2/06/2015 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, B.S. 22 juni 2015
 • De wet van 4 december 2007 betreffende de bepalingen tot procedure van de sociale verkiezingen is gewijzigd bij wet van 2 juni 2015 in kader van de volgende sociale verkiezingen. Deze gaan door tussen 9 en 22 mei 2016. Deze wetgeving gaat onmiddellijk van kracht.
   

SEVESO

 

 • Samenwerkingsakkoord van 5/06/2015  tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, B.S. 20 augustus 2015
 • Het nieuwe samenwerkingsakkoord van 5 juni 2015, heft het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 op. Het treedt pas in werking op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de laatste instemmingsakte. De federale en gewestelijke instemmingen ontbreken vooralsnog.
   

CLP

 

 • Koninklijk besluit van 20/07/2015 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde deze aan te passen aan verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP-verordening), B.S. 4 augustus 2015.
 • In het kader van het definitief in werking treden van de CLP-Verordening sinds 1 juni 2015 voor zowel stoffen als mengsels worden een aantal KB’s in kader van de Welzijnswetgeving gewijzigd met betrekking tot de verwijzingen naar de Stoffen- en Preparatenrichtlijn, waarvan deze ingetrokken worden. Deze wijzigingen treden in werking met terugwerkende kracht op 1 juni 2015.

     Het gaat meer bepaald om volgende KB’s:

 • KB van 17/06/1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalisering op het werk
 • KB 11/03/2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk
 • KB 2/12/1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene agentia op het werk
 • KB van 2/05/1995 inzake moederschapsbescherming
 • KB 3/05/1999: bescherming van de jongeren op het werk

 

← Terug naar overzicht