← Terug naar overzicht

Nieuws

FLITS : Update milieu- en preventiewetgeving 2e kwartaal 2015

Hieronder volgt een update van de meest relevante wijzigingen van de milieu/preventie wetgeving en dit telkens met de link naar de wetgeving. *Het betreft de wijzigingen vanaf 26/03/2015 t.e.m. 17/06/2015.

 

MILIEU

ALGEMEEN

 

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 27/03/2015 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 08/11/2007 betreffende de preventie en het herstel van milieuschade ten gevolge van het vervoer over de weg, per spoor, over de binnenwateren of in de lucht wat betreft de opheffing van de regeling rond de doorvoer van afvalstoffen, B.S. 29/04/2015.
 • Dit besluit wijzigt bijlage IV van het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM). Er wordt in deze bijlage nu ook verwezen naar doorvoer van afvalstoffen. Dit betekent dat sinds 09/05/2015 milieuschade bij doorvoer van afvalstoffen onder de bevoegdheid van het Vlaams Gewest valt. Elke verwijzing naar doorvoer van afvalstoffen wordt geschrapt uit het Koninklijk Besluit van 08/11/2007 betreffende de preventie en het herstel van milieuschade ten gevolge van het vervoer over de weg, per spoor, over de binnenwateren of in de lucht. Milieuschade bij doorvoer van afvalstoffen is dus niet langer een Federale bevoegdheid.
   

ENERGIE

 

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 29/05/2015 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19/11/2010, wat betreft de representatieve projectcategorieën voor groene stroom en kwalitatieve warmtekrachtkoppeling, B.S. 04/06/2015.
 • Het Vlaams Energieagentschap (VEA) brengt de meest voorkomende types van groene stroom- en WKK-installaties onder in representatieve projectcategorieën. Voor elke projectcategorie wordt een bandingfactor (waarde varieert van 0 tot 1) vastgelegd die aangeeft hoeveel certificaten de installatie kan krijgen (bandingfactor = 0 = geen certificaten – bandingfactor = 1 = 1 certificaat per 1.000 kWh geproduceerde energie). De Vlaamse Regering heeft beslist om sinds 14/06/2015 de representatieve projectcategorie voor de nieuwe kleinste installaties voor zonne-energie (= installaties met een maximaal AC-vermogen van de omvormer van max. 10 kW) te schrappen. Er is een nieuwe representatieve projectcategorie van toepassing voor een type kwalitatieve WKK-installatie.

GEVAARLIJKE STOFFEN

 

 • Verordening (EU) nr. 2015/628 van de Commissie van 22/04/2015 tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat lood en loodverbindingen betreft, E.P. 23/04/2015.
 • Wijziging REACH bijlage XVII: Artikelen die voor het grote publiek bestemd zijn, mogen niet in de handel worden gebracht of worden gebruikt indien de loodconcentratie (uitgedrukt als metaal) in die voorwerpen of toegankelijke delen ervan ≥ is dan 0,05 gewichtspercent, en kinderen deze artikelen of delen daarvan bij normale of redelijkerwijs te verwachten omstandigheden van gebruik in de mond kunnen nemen. Er werden nog specifieke bepalingen en uitzonderingen opgenomen. De restrictie is van toepassing voor artikelen die vanaf 01/01/2016 voor de eerste keer in de handel worden gebracht.
   
 • Verordening (EU) nr. 2015/830 van de Commissie van 28/05/2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), E.P. 29/05/2015.
 • Het veiligheidsinformatieblad wordt aangepast aan GHS – CLP. De verwijzingen naar de oude Richtlijnen inzake gevaarlijke stoffen en preparaten worden geschrapt. Het nieuwe veiligheidsinformatieblad is van toepassing sinds 01/06/2015. Veiligheidsinformatiebladen die vóór 01/06/2015 werden opgemaakt en aangeleverd, moeten pas vanaf 01/06/2017 voldoen aan de nieuwe eisen (indien geen aanpassing noodzakelijk bij bv. nieuwe info over gevaren).
   
 • Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/864 van de Commissie van 04/06/2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 340/2008 betreffende de aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen te betalen vergoedingen krachtens Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), E.P. 05/06/2015.
 • Het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA) indexeert alle vergoedingen i.k.v. REACH met 1,5 % (stijging) en dit voor dossiers ingediend vanaf 25/06/2015.
   
 • Er werden op 15/06/2015 opnieuw 2 zeer zorgwekkende stoffen toegevoegd aan de kandidaatslijst.
   

VLAREM

 

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 27/02/2015 tot aanpassing van diverse besluiten aan een aantal nieuwe begrippen in het Decreet van 18/07/2003 betreffende het integraal waterbeleid, B.S. 21/04/2015.
 • De Vlaamse overheid besliste eind 2013 om de bekken- en deelbekkenbeheerplannen van Schelde en Maas af te schaffen en alle info op te nemen in 2 stroomgebiedbeheerplannen. In VLAREM II worden de verwijzingen naar deze bekkenbeheerplannen geschrapt sinds 01/05/2015.
   

VERPAKKINGEN

 

 • Samenwerkingsakkoord van 02/04/2015  tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 04/11/2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval, B.S. 16/06/2015.
 • Er wordt o.a. een bijlage 1 ingevoegd met de subtitel “Voorbeelden ter illustratie van de criteria m.b.t. definitie verpakking”.
   

PREVENTIE

ARBEIDSONGEVALLEN

 

NIEUW CONSULTES WET- EN REGELGEVINGSREGISTERS

 

Het wet- en regelgevingsregister werd ontwikkeld zowel voor milieu als voor preventie en biedt een bruikbare en overzichtelijke tool van alle belangrijke wet-/regelgevingen. Milieuthema’s zoals bijvoorbeeld afvalstoffen, bodem, energie, emissierechten, … worden in deze database gescreend alsook preventiethema’s zoals arbeidsplaatsen, chemische agentia, fysische agentia, seveso, … .

Deze worden op maat van het bedrijf aangevuld met bedrijfsspecifieke eisen zoals bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden, eisen brandverzekering, corporate-eisen, eisen brandweer, … .

Kortom ideaal voor bedrijven die over een ISO14001/ISO50001/OHSAS18001-certificaat beschikken om de opvolging wet-/regelgeving aantoonbaar te maken.

← Terug naar overzicht