← Terug naar overzicht

Nieuws

FLITS : Omgevingsflits oktober 2016

 

Versoepeling stedenbouwkundige regels – verstrenging infiltratieplicht

 

 

Op 19 september 2016 verscheen het wijzigingsbesluit van 15 juli ll. van de Vlaamse Regering inzake stedenbouwkundige handelingen in het Belgisch Staatsblad.  Dit besluit wijzigt:

 •  de handelingen die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning (het “Vrijstellingenbesluit” van 16 juli 2010);
 •  de stedenbouwkundige handelingen die gemeld kunnen worden (het “Meldingenbesluit van 16 juli 2010);
 •  het toepassingsgebied van de gewestelijke verordening "hemelwater" (Gewestelijke Hemelwaterverordening van 5 juli 2013).

Het besluit trad in werking op 29 september 2016 (10 dagen na publicatie) uitgezonderd artikel 23 (= artikel 7.5. van het Vrijstellingenbesluit.  Deze wijziging hangt samen met een wijziging aan de VCRO via het decreet toeristisch logies.  In afspraak met het Agentschap Toerisme Vlaanderen zal de inwerkingtreding van deze bepaling worden geregeld in het uitvoeringsbesluit bij het decreet toeristisch logies).

 

1.            Vrijstellingen van stedenbouwkundige vergunningen

 

De Vlaamse regering voert een 30-tal nieuwe handelingen en werken toe aan het lijstje van activiteiten waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning vereist is, en waarvoor ook in de nabije toekomst geen omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig zal zijn.

 

Voorafgaand wordt een opsomming gegeven van handelingen die niet van toepassing zijn op het Vrijstellingenbesluit:

 • handelingen waarvoor een milieueffectenrapport, een passende beoordeling of een mobiliteitsstudie moet worden opgemaakt;
 • handelingen gelegen in een beschermde strook langs een waterloop zijnde
  • in een vijf meter brede strook, te rekenen vanaf de bovenste rand van het talud van ingedeelde onbevaarbare en bevaarbare waterlopen;
  • in de erfdienstbaarheidszone langs grachten van algemeen belang,
  • in een afgebakende oeverzone

Daarnaast mag het Vrijstellingenbesluit niet strijdig zijn met andere regelgeving, inzonderheid

 • de regelgeving inzake beschermde monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten, cultuurhistorische landschappen en archeologische sites, waarvoor een apart systeem van toelatingen geldt;
 • de voorschriften van gewestelijke, provinciale of gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen, of met de uitdrukkelijke voorwaarden van stedenbouwkundige vergunningen;
 • de voorschriften van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg of verkavelingen die niet opgenomen zijn in de gemeentelijke lijst.

 

Hierbij een overzicht van de nieuwe relevante handelingen waarvoor een vrijstelling wordt verleend.

 

Handelingen in, aan en bij andere gebouwen dan woningen (niet-residentiële gebouwen)

 

 • open afsluitingen en toegangspoorten met een hoogte van maximum 2 meter, in een afgebakend zeehavengebied van Oostende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen geldt deze vrijstelling tot een hoogte van 3 meter;
 • gebruikelijke constructies zoals ventilatiebuizen, airco’s, schoorsteenpijpen, schoorstenen, dakgoten en hemelwaterafvoerbuizen aan of op een gebouw, op voorwaarde dat ze niet meer dan drie meter boven de nok van het gebouw uitsteken;
 • de plaatsing van allerhande kleine tuinconstructies zoals tuinornamenten, brievenbussen en barbecues;
 • de voorlopige opslag van afvalstoffen, als de opslag plaats vindt op de plaats van productie en de opslag gebeurt in functie van een georganiseerde, regelmatige afvoer van de afvalstoffen;
 • de plaatsing van glasbollen, kledingcontainers en andere boven- of ondergrondse houders voor de selectieve verzameling en ophaling van afval, voor zover de gezamenlijke oppervlakte kleiner is dan 20 m² (bijvoorbeeld op de parking van een grootwarenhuis);
 • de plaatsing van elektrische laadpalen.

 

Vrijstellingen in industriegebied

 

Het bestaande artikel 4.1, 6°, van het Vrijstellingenbesluit bepaalt dat de stedenbouwkundige vrijstelling van vergunningsplicht enkel geldt voor installaties of constructies waarvoor een milieuvergunning klasse 1 of 2 is verleend.  Deze bepaling zorgt voor grote onduidelijkheid op het terrein als het ging om installaties of constructies die in se niet milieuvergunningsplichtig waren.  Vandaar dat deze voorwaarde wordt opgeheven.

 

Opdat de plaatsing van constructies van max 200 m² (niet zijnde gebouwen of verhardingen) vrijgesteld is van de vergunningsplicht, geldt onder meer dat de constructies op minstens 30 meter van een woongebied in de ruime zin en van een ruimtelijk kwetsbaar gebied, niet zijnde parkgebied, moeten liggen en 5 meter van alle perceelsgrenzen.  De constructies moeten binnen een straal van 50 m rond een gebouw of verharding in afgebakend zeegebied liggen, in de andere gebieden blijft de grens van 30 m gelden.  In principe mogen de constructies niet hoger zijn dan 10 m, in zeehavengebied max 20 m.  Bovendien moet het gebied bereikbaar blijven voor de hulpdiensten.

 

Voor de aanleg van verhardingen is het o.a. zo dat de grondoppervlakte van de vrijgestelde verharding beperkt is tot max 200 m² en max 100% van de reeds vergunde grondoppervlakte van de verharding.  Een verharding moet ook op minstens 10 m van een woongebied in de ruime zin en van een ruimtelijk kwetsbaar gebied, niet zijnde parkgebied, liggen om te kunnen genieten van de vrijstelling en 3 m van alle perceelsgrenzen.

 

Als aan een aantal voorwaarden voldaan is, kunnen bij bestaande hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte industriële gebouwen, nieuwe gebouwen zonder stedenbouwkundige vergunning worden opgericht. 

De maximale oppervlakten (max 100 m² en max 100% van de reeds vergunde grondoppervlakte van de gebouwen), liggingsvoorwaarden, afstandsgrenzen en hoogtes (max één bouwlaag en 10 m/20 m in zeehavengebied) moeten garanderen dat enkel stedenbouwkundig verantwoorde gebouwen kunnen opgericht worden.

 

Voor het eerst vrijstellingen voor reliëfwijzigingen

 

In het Vrijstellingenbesluit wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd waarin beperkte reliëfwijzigingen van een terrein worden vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning als aan al de volgende voorwaarden voldaan is:

1°            het terrein ligt niet in ruimtelijk kwetsbaar, erosiegevoelig of mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied;

2°            de aard of functie van het terrein wijzigt niet;

3°            het volume van de reliëfwijziging is kleiner dan 30 m³ per goed;

4°            de hoogte of diepte van de reliëfwijziging is op elk punt kleiner dan een halve meter;

5°            de reliëfwijziging strekt niet tot het geheel of gedeeltelijk dempen van grachten of waterlopen.

 

Andere vrijstellingen

 

Het wijzigingsbesluit voert daarnaast nog extra vrijstellingen door voor land- en tuinbouw, in groengebied (bv. voor het vellen van gevaarlijke bomen of voor agroforestry), ten aanzien van tijdelijke handelingen en constructies, wijzigingen van al ingerichte terreinen, publiciteitsinrichtingen, handelingen op het openbaar domein, handelingen van algemeen belang, en installaties voor telecommunicatie.  Voor meer detail verwijzen we naar het Vrijstellingenbesluit.

 

2.            Stedenbouwkundige melding volstaat in zeehavengebied

 

De vergunningsplicht voor bepaalde projecten gelegen binnen de grenzen van de zeehavens van Oostende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen worden afgezwakt tot een meldingsplicht.  Een meldingsplicht zal er volstaan voor het plaatsen van constructies (andere dan gebouwen), voor het aanleggen of uitbreiden van verhardingen, en voor het oprichten van gebouwen.  Dit onder strikte voorwaarden van de hoogtebeperkingen, oppervlaktebeperkingen en liggingsbeperkingen.  Het mag niet voor de rooilijn liggen en ook niet gepaard gaan met een ontbossing.  De handelingen mogen niet strijdig zijn met stedenbouwkundige voorschriften. 

 

Deze meldingsplicht bestond reeds voor bestaande, hoofdzakelijk vergunde industriële of ambachtelijke bedrijven die gelegen zijn ‘in industriegebied in de ruime zin’, maar wordt vervangen door bovenstaande.

 

Het huidige formulier ‘Melding van handelingen aan gebouwen in industriegebied met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening’ (bijlage II bij het Meldingenbesluit) wordt vervangen door een specifiek formulier ‘Melding van handelingen in zeehavengebied met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening’.

 

3.            Ook infiltratie van regenwater bij werken zonder vergunnings- of meldingsplicht

 

Artikel 10§1 verduidelijkt dat de Gewestelijke Hemelwaterverordening niet enkel van toepassing is op vergunnings- en meldingsplichtige handelingen, maar ook op elk op te richten gebouw, constructie of aan te leggen verharding groter dan 40 m², ook als deze vrijgesteld wordt van de stedenbouwkundige vergunnings- of meldingsplicht.  De infiltratieplicht is niet van toepassing als het goed (kadastraal perce(e)l(en)) waarop de constructie of verharding komt, kleiner is dan 250 m².  Dit laat Vlaanderen toe om een correcte omzetting van de Europese kaderrichtlijn water te waarborgen.

 

De Gewestelijke Hemelwaterverordening geldt voor:

1°            het bouwen, herbouwen of uitbreiden van overdekte constructies waarbij de nieuwe oppervlakte groter is dan 40 m²;

2°            het aanleggen, heraanleggen of uitbreiden van verhardingen waarbij de nieuwe oppervlakte groter is dan 40 m²;

3°            het aanleggen van een afwatering voor de constructies of de verhardingen met een nieuwe oppervlakte groter dan 40 m², waarvan het hemelwater voorheen op natuurlijke wijze in de bodem infiltreerde;

4°            verkavelingsaanvragen waarbij voorzien wordt in de aanleg van nieuwe wegenis.

Let wel: Naast de Gewestelijke Hemelwaterverordening kunnen de gemeenten en provincies strengere regels opleggen.  Zo heeft de provincie Vlaams-Brabant een eigen provinciale stedenbouwkundige verordening die verhardingen die geen water doorlaten, in uitzonderlijke gevallen toelaat.

 

 

RELEVANTE INFO – RUIMTE VLAANDEREN

https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Algemeen/Home/Nieuwsberichten/articleType/ArticleView/articleId/8980/Regels-rond-vrijstelling-melding-en-hemelwater-gewijzigd

 

← Terug naar overzicht