← Terug naar overzicht

Nieuws

FLITS : Omgevingsflits mei 2017

Update omgevingsvergunning

Een week voor de volledige inwerkingtreding van het loket werden door het Vlaamse Parlement en de Vlaamse Regering nog een aantal wijzigingen aan de wetgeving aangebracht. Het niet volledig functioneren van het omgevingsloket ligt aan de basis van deze wijzigingen. Zo werd er nog op het laatste ogenblik, op woensdag 24 mei in het Vlaams Parlement, een voorstel van decreet tot wijziging van de inwerkingtreding aangenomen en werd op 19 mei 2017 door de Vlaamse Regering een wijzigingsbesluit aangenomen.

 

Voorstel van decreet

Op 24 mei werd in het Vlaams Parlement een voorstel tot decreet in spoedprocedure aangenomen.

De streefdatum werd nu verplaatst naar 1 januari 2018. Wat betekent dit nu concreet?

 

Het merendeel van de gemeenten werkt nog met het digitaal loket voor bouwaanvragen. Voor hen gelden de huidige procedurele bepalingen m.b.t. stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en milieuvergunningen. De gemeenten Beersel, Diest, Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle en Staden, de provincies en het Vlaams gewest werken al met het digitaal loket voor omgevingsvergunningen. Vanaf 1 januari 2018 zullen alle gemeenten overstappen naar het digitaal loket voor omgevingsvergunningen.

 

De beslissingsboom welke op de website van omgevingsloket staat is dus nog steeds geldig. Deze boom werd uitgebreid besproken in onze milieuflits van februari 2017.

 

Wijzigingsbesluit

De overheid kan niet uitsluiten dat zich in het omgevingsloket of het digitale uitwisselingsplatform geen problemen meer zullen voordoen na 1 juni 2017. Door de implementatie van het wijzigingsbesluit (voluit: Het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2017 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, wat betreft nadere regels als het omgevingsloket en het uitwisselingsplatform wegens technische storingen onbeschikbaar zijn) wordt wettelijk vastgelegd welke regeling gevolgd dient te worden bij technische storingen van het omgevingsloket. 

 

Door deze regeling moet het mogelijk blijven voor een initiatiefnemer en voor de adviserende en behandelende overheidsinstanties om ook bij storingen van het omgevingsloket of uitwisselingsplatform een vergunningsaanvraag op een rechtsgeldige wijze respectievelijk in te dienen en te behandelen.

 

1.            Het begrip technische storing

 

In het wijzigingsbesluit wordt vastgelegd wat een technische storing is, nl. een door het departement vastgestelde storing van het omgevingsloket,…, of het uitwisselingsplatform,…, waardoor dat loket of dat uitwisselingsplatform niet of onvoldoende beschikbaar is gedurende meer dan vier uur van de dag.

Een dag begint middernacht voorafgaand aan de storing tot middernacht daaropvolgend.

Het departement Omgeving zal een lijst bijhouden van dagen waarop zich algemene technische storingen voordoen. Ten laatste de eerste werkdag nadat de storing zich heeft voorgedaan zal een geactualiseerde lijst met storingen beschikbaar zijn.

 

Naar gelang de duur van de technische storingen wordt een onderscheid gemaakt in de voorziene regeling. Een langdurige technische storing duurt minstens twee weken, bij alle storingen die minder lang duren dient, de regeling van technische storingen korte duur gevolgd te worden.

 

 

2.            Algemene technische storingen van korte duur

 

Aanvragers zijn in bepaalde gevallen gebonden aan termijnen voor de indiening van hun dossier, zoals bij een hervergunning (ten laatste 12 maanden voor einde van de vergunning) en mededeling van de vraag tot omzetting naar een permanente vergunning (uiterlijk binnen 36 maanden voor het einde van de vergunning). In deze gevallen mogen de termijnen verminderd worden met het aantal dagen technische storing.

 

Voor de procedures van de omgevingsvergunning blijft echter de effectieve datum van indiening gelden.

 

Voor behandelende en adviesverlenende instanties voorziet de regeling bij algemene technische storingen van korte duur dat de advies- en beslissingstermijnen opgeschort worden op de dag of dagen van storing. Dit uiteraard op voorwaarde dat de storing zich voordoet tijdens de duurtijd van de termijnen. De opschorting geldt voor termijnen van ontvankelijk en volledig verklaren, openbaar onderzoek, verstrekken van advies, goedkeuren MER, advies POVC/GOVC en beslissing, maar niet voor de termijn voor het indienen van beroep. Beroepen kunnen immers steeds analoog worden ingediend. De overheid wenst hierdoor nog de nodige rechtszekerheid voor de aanvrager te garanderen.

 

3.            Langdurige algemene technische storingen

 

Bij langdurige storingen (die al dan niet op voorhand kunnen worden aangegeven) is de minister, bevoegd voor ruimtelijke ordening en leefmilieu, gemachtigd om te beslissen in welke vorm (analoog of op digitale drager) de aanvragen tijdelijk kunnen of moeten worden ingediend. De minister bepaalt ook de periode en voor welk soort aanvragen de regeling van toepassing is. Het aantal exemplaren kan bepaald worden door de bevoegde overheid. Indien aanvragen met analoge zending worden ingediend, dan worden de beslissingstermijnen met veertien dagen verlengd. De adviestermijnen worden echter niet gewijzigd.

 

Praktische tips m.b.t. het omgevingsloket

 

  • Enkele tips voor de aanvrager die gebruik dient te maken van het omgevingsloket:

  • Start met het ingeven van het situeringsproject en vervolgens de betrokken personen, vergeet niet een contactpersoon en vertegenwoordiger van de vennootschap toe te voegen. Hier loopt het vaak nog verkeerd.

  • Dupliceer zeker geen dossier want dan kan de overheid er momenteel niets uithalen.

  • Bij ondertekening eerst het volledig dossier afsluiten en vervolgens opnieuw aanloggen om te ondertekenen.

  • Het is geen overbodige luxe om de vereiste gegevens te verzamelen in aparte analoge documenten. Zo is de informatie nog beschikbaar op momenten dat er technische storingen zijn. Bovendien is het momenteel nog niet mogelijk een afdruk te maken van het volledige aanvraagdossier.

  • Op de site van het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) zijn bij het onderdeel digitaal loket onder ‘documentatie’ handleidingen terug te vinden voor het invullen van de verschillende delen van het loket. In deze handleidingen worden tips gegeven voor onder meer het digitaal ondertekenen van het dossier en voor het toevoegen van personen.

  • Vergeet ook niet de toelichtingen bij de formulieren te bekijken, hierin wordt ook uitleg gegeven over de meldingsformulieren en de onderdelen ervan. Deze toelichtingen zijn terug te vinden op de site van het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), bij het onderdeel omgevingsvergunning en regelgeving. 

 

 

RELEVANTE INFO – Besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2017 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, wat betreft nadere regels als het omgevingsloket en het uitwisselingsplatform wegens technische storingen onbeschikbaar zijn, B.S. 30 mei 2017

www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2017/05/30_1.pdf#page=55

Voorstel tot decreet : documenten van Vlaams Parlement, 24 mei 2017

https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1140734

 

 

← Terug naar overzicht