← Terug naar overzicht

Nieuws

FLITS : Omgevingsflits februari 2017

Omgevingsvergunning eindelijk van start?

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning.

 

Na 1 jaar wachten is het zo ver. De langverwachte omgevingsvergunning is een feit geworden door het live gaan van het omgevingsloket op 23 februari 2017.

 

De overheid heeft de laatste dagen niet stil gezeten. Zo werd door het decreet van 3 februari 2017 de verplichting tot het digitaal indienen versoepeld, door het decreet van 26 december 2016 de vergunningsbevoegdheid van de deputaties en de gemeentes gewijzigd, door het ministerieel besluit de formulieren gewijzigd en werd de handhaving uitgesteld.

 

Hieronder vatten we al deze wijzigingen nog eens kort samen.

 

1. Bespreking van het decreet van 3 februari 2017

 

De Vlaamse overheid heeft in het Belgisch Staatsblad van 9 februari 2017 het decreet gepubliceerd dat de verplichting op het digitaal indienen van de vergunningsaanvragen enigszins versoepelt waardoor de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning niet voor ieder dossier op dezelfde dag voorzien is.

 

Op de website van het omgevingsloket staat een beslissingsboom om te bepalen of er digitaal dient ingediend te worden of niet.

 

Digitaal indienen?

 

Aanvragen, verzoeken, ambtshalve initiatieven en meldingen die betrekking hebben op één van de volgende projecten en die bij de gemeenten Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle en Staden, de provincies en het Vlaams gewest moeten vanaf 23 februari 2017 alle digitaal en via de procedure omgevingsvergunning ingediend worden:

 • Vlaams project;
 • Provinciaal project;
 • Project dat niet vrijgesteld is van de medewerking van een architect;
 • Exploitatie van een klasse 1- of klasse 2-inrichting of activiteit;
 • Verkavelen van gronden;
 • Bijstellen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden áls die bijstelling gepaard gaat met een wijziging van de grenzen van de kavels.

 

Andere dossiertypes dan hierboven opgesomd mogen nog analoog ingediend worden. Dat geldt ook voor faciliteitengemeenten.

 

Als stedenbouwkundige handelingen en exploitatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dient een  gemengde aanvraag of omgevingsvergunning ingediend te worden.

 

Versoepeling voor welke gemeentes?

 

Alle gemeenten in Vlaanderen, met uitzondering van de gemeenten Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle en Staden, die op 23 februari 2017 starten met de omgevingsvergunning, en de gemeenten Beersel en Diest die respectievelijk starten op 18 april 2017 en 2 mei 2017 werken nog verder onder de oude procedures voor de volgende dossiers:

 

Stedenbouwkundige aanvragen

 • Stedenbouwkundige aanvragen kunnen nog steeds ingediend worden via het digitaal loket voor bouwaanvragen.
 • Professionelen (architecten,…) zijn verplicht om bouwaanvragen digitaal in te dienen in het digitaal loket voor bouwaanvragen, behalve als de werken gelegen zijn in een van de faciliteitengemeenten.
 • Reguliere procedure -> aanvraag wordt analoog of digitaal (professionelen: enkel digitaal) ingediend bij de gemeente.
 • Bijzondere procedure -> aanvraag wordt digitaal ingediend bij het Vlaams gewest, met uitzondering van faciliteitengemeenten.


Milieuvergunningsaanvragen

klasse 2: analoog indienen bij de gemeente. Indien het gaat om een aanvraag van een openbaar bestuur en de door hen opgerichte instellingen, indienen bij de deputatie. 
De aanvragen worden behandeld volgens het Milieuvergunningsdecreet.  

 

Wel met nieuwe indelingslijst en voor onbepaalde duur

 

Hoewel de colleges hun aanvragen, meldingen, enzovoort nog tot 1 juni 2017 kunnen behandelen volgens de (aangepaste) oude procedure, zullen zij vanaf 23 februari 2017 wél verplicht zijn om de nieuwe indelingslijst te gebruiken, die door het omgevingsvergunningsbesluit werd ingevoegd in Vlarem II.


De oude indelingslijst  (Vlarem I) blijft enkel gelden voor de lopende procedures.

 

Bovendien worden alle vergunningen verleend voor onbepaalde duur.
Volledigheidshalve, een vergunning voor een bepaalde duur is alleen nog mogelijk in de situaties waarin het omgevingsdecreet dat nog toelaat bv.: bij tijdelijke projecten, grondwaterwinningen, of vergunningen op proef.

 

Beroepen

 

Beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen worden behandeld volgens de procedureregels die van toepassing waren in eerste administratieve aanleg.

 

Het decreet van 3 februari 2017 bevat tot slot nog 2 aanvullende bepalingen.

 

Geen project-mer nodig

 

Zo wordt aan het milieudecreet DABM een bepaling toegevoegd die zegt dat de voorschriften op de milieueffectrapportage (project-MER), op het verzoek tot ontheffing van project-MER, en op de project-MER-screeningsnota niet van toepassing zijn:

 • bij een loutere hernieuwing van de milieuvergunning of omgevingsvergunning; of
 • bij een omzetting van de milieuvergunning in een vergunning van onbepaalde duur.

Behalve als de hernieuwing of omzetting betrekking heeft op activiteiten die fysieke ingrepen in het leefmilieu tot gevolg hebben.

 

2. Bespreking van het decreet van 26 december 2016

 

Met dit decreet dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 6 februari 2017 wordt een wijziging doorgevoerd in de vergunningsbevoegdheid van de colleges en deputaties.

 

Een vergunningsaanvraag voor een project of voor een verandering van een project waarvoor het college van burgemeester en schepenen in principe bevoegd is, zal immers overgeheveld worden naar het provinciale niveau:

 

 • als voor het project een milieueffectenrapport moet worden opgesteld en er geen ontheffing van rapportageverplichting werd verleend.
 • als het college van burgemeester en schepenen zelf tegelijkertijd de initiatiefnemer én de aanvrager van het project is.

 

Hetzelfde geldt op het niveau van de deputatie, maar daar wordt het dossier overgeheveld naar de Vlaamse regering als er geen ontheffing van project-MER-plicht werd verleend, of als de deputatie zelf initiatiefnemer en aanvrager is.

 

Dit decreet zal inwerkingtreden door een uitvoeringsbesluit.

 

3. Bespreking van het  Ministerieel besluit van 16 januari 2017

 

Via dit Ministerieel besluit werden nog een aantal wijzigingen aan de formulieren van het indienen van de omgevingsvergunning gepubliceerd op datum van 6 februari 2017.

 

Er werd zelfs een bijkomende formulier toegevoegd, namelijk bijlage 20 formulier tot melding van de stopzetting of het verval van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit of een deel ervan.

 

De formulieren en de bijhorende toelichting is terug te vinden op de website van het omgevingsloket.

 

 

RELEVANTE INFO – Omgevingsloket

https://www.omgevingsloket.be/

 

← Terug naar overzicht