← Terug naar overzicht

Nieuws

FLITS : MVO - Hoe opstarten ?

 

MVO, EEN MODEWOORDJE

Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) gaat het om het vinden van een BALANS tussen PEOPLE, PLANET en PROFIT.  Deze balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving.  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een continu verbeteringsproces waarbij ondernemingen vrijwillig op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde manier in de gehele bedrijfsvoering opnemen. Overleg met de stakeholders, of belanghebbenden, van de onderneming maakt ook deel uit van dit proces.

Het dringt bij veel bedrijven door dat MVO een belangrijke stap is naar een duurzame toekomst.  Velen zijn dan ook al bezig met het zoeken naar duurzame oplossingen.  Maar hoe kunt u als bedrijf aan de stakeholders laten zien hoe ver u staat ?

MVO streeft naar een meerwaardecreatie in drie dimensies: de economische, de sociale en de milieudimensie. Dit wordt ook wel de 'triple P bottomline' genoemd.  

Hierbij worden de bedrijfsresultaten op vlak van “Profit, People en Planet” (voor het eerst geciteerd door John Elkington, 1995) in acht genomen.

 

Profit: de economische dimensie van ondernemen. Goederen en diensten voortbrengen met winst als maatstaf voor de maatschappelijke waardering ervan.

People: de sociale dimensie van ondernemen. De gevolgen van ondernemen voor mensen binnen en buiten de onderneming.

Planet: de milieudimensie van ondernemen. De effecten van ondernemen op het natuurlijke leefmilieu.

 

WAAROM MVO

 • Bedrijven die strategisch met MVO bezig zijn passen zich gemakkelijker aan de veranderende omgeving aan. Zij zijn minder afhankelijk van economische schommelingen. Want bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn aantoonbaar efficiënter en innovatiever.
 • MVO levert kostenbesparing op. Bijvoorbeeld door het verminderen van afval, lagere energiekosten, een lager ziekteverzuim en een efficiëntere bedrijfsvoering.
 • MVO zorgt ervoor dat een bedrijf een aantrekkelijkere werkgever is en MVO verhoogt de arbeidsproductiviteit. Werknemers vinden het belangrijk dat zij trots kunnen zijn op het bedrijf waar zij werken.
 • MVO is goed voor het imago van het bedrijf. Bedrijven die actief aan MVO doen hebben een streepje voor bij kredietverleners, subsidieverstrekkers en beleidsmakers. Het is dus verstandig om MVO-activiteiten te communiceren.
 • MVO is op de lange termijn noodzakelijk. We leven op aarde met steeds meer mensen die steeds meer grondstoffen nodig hebben. Een toenemend aantal grondstoffen wordt schaars. MVO biedt oplossingen.
 • MVO kan een korte termijn noodzaak worden, wanneer de maatschappij niet langer accepteert dat een bedrijf zijn activiteiten uit blijft voeren. Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn minder kwetsbaar voor acties en boycots.
 • MVO wordt in de markt steeds meer gewaardeerd in aanbestedingen. Met name bij de overheid maar ook in het bedrijfsleven wordt MVO ervaren als een belangrijk en waardevol onderdeel.

 

OBJECTIEF INZICHT IN UW PRESTATIES – MVO Prestatieladder

Tot 2010 waren er geen certificeringsmogelijkheden op dit gebied.  MVO is inmiddels volwassen geworden en onderging in versneld tempo een verdere professionaliseringsslag. In toenemende mate spreken klanten en andere stakeholders hun verwachtingen op het gebied van MVO - al dan niet dwingend - uit.  Tevens is er een duidelijke marktbehoefte aan meer vergelijkbaarheid op het gebied van duurzaamheidprestaties merkbaar. Aan de basis van een duurzaam product- of dienstenaanbod staat een duurzame bedrijfsvoering. 

De MVO Prestatieladder geeft een objectief inzicht in de MVO inspanningen van een organisatie, maakt deze meetbaar, vergelijkbaar en leidt tot een certificaat

 

Daarnaast koppelt de ladder duurzame bedrijfsvoering aan 33 MVO indicatoren. Stakeholder betrokkenheid speelt hierin een belangrijke rol. De MVO Prestatieladder is geschikt voor certificatie op vijf onderscheidende niveaus en is oorspronkelijk gelanceerd als initiatief van LRQA, KIWA en DNV.  Inmiddels is deze groep uitgebreid naar 9-tal certificerende instellingen.

Deze Prestatieladder bestaat uit 2 instapniveaus, niveau 1 en 2.  Bij het 3e niveau voldoet het bedrijf aan het algemeen haalbaar niveau voor de bedrijfstak.  De 2 hoogste treden van de ladder zijn de onderscheidende niveaus.

 

BRONNEN VAN INSPIRATIE – NORMEN - CHARTERS

De MVO prestatieladder is geïnspireerd door internationaal erkende concepten zoals:

 • De People - Planet -Profit filosofie (Triple P).
 • De ISO9001 en ISO14001 kwaliteitsmanagement en milieuzorgsystemen.
 • De ISO26000 MVO richtlijn.
 • De AA1000 stakeholder management standaard.
 • De SA8000 standaard voor sociale werkomstandigheden.
 • De Global Reporting Initiative (GRI) richtlijnen en indicatoren.

 

De genoemde ISO26000 is een richtlijn en geen norm, deze is niet als managementsysteem standaard bedoeld of geschikt voor certificatie doeleinden.

 

De ISO26000 is een belangrijke inspiratiebron geweest voor de MVO Prestatieladder.

Organisaties, die behoefte hebben aan houvast om hun MVO beleid vorm te geven, vinden in de ISO26000 een goede kapstok. Deze nieuwe internationale richtlijn voor MVO, is niet als managementsysteem standaard bedoeld of geschikt voor certificatie doeleinden.

Organisaties die de duurzaamheid prestaties van hun bedrijfsvoering wel met een certificaat wensen aan te tonen, kunnen de MVO prestatieladder hanteren.

In bijlage A van de ISO26000 werd een niet-uitputtende lijst van vrijwillige initiatieven en instrumenten opgenomen met betrekking tot maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het doel van deze bijlage is om voorbeelden te geven van bestaande initiatieven en instrumenten die mogelijk aanvullend advies bieden ten aanzien van de kernthema's van en de werkwijzen voor integratie van maatschappelijke verantwoordelijkheid

 

Deze voorbeeld initiatieven staan ook per sector opgedeeld bv. voor de kledingsector kan dit toetreden tot de FWF zijn of de Fair Wear Foundation.  Dit is een organisatie met meer stakeholders, opgericht om arbeidspraktijken in de toeleveringsketen aan de orde te stellen in de kleding- en schoenenbranche. Inkopende bedrijven worden lid van FWF (www.fairwear.nl) door jaarlijks een contributie te betalen, een code voor arbeidspraktijken na te leven en zich aan andere eisen te houden. Bedrijven worden jaarlijks geëvalueerd op naleving van de norm.

 

Daarnaast worden er reeds in een aantal provincies een MVO CHARTER of CHARTER DUURZAAM ONDERNEMEN georganiseerd.

Via het ondertekenen van het Charter Duurzaam Ondernemen engageren bedrijven en organisaties zich om een actieplan te realiseren rond een aantal thema’s. Tijdens een jaarlijkse evaluatie beoordeelt een team van onafhankelijke deskundigen de resultaten en denkt het evaluatieteam constructief mee over aandachtspunten en verbeteropties. Bij een positieve evaluatie ontvangen de organisaties een jaarcertificaat. Elke organisatie kan deelnemen aan het Charter, onafhankelijk van de grootte en sector

 

Meer info, zie volgende interessante websites:

http://www.mvoprestatieladder.nl/

http://www.mvovlaanderen.be/   

https://www.charterduurzaamondernemen.be/

http://www.ikmvook.be/

http://www.iso26000scan.nl/

 

MVO – HOE OPSTARTEN

Het implementeren van MVO lijkt voor vele bedrijven een grote stap.

Geen enkele organisatie moet echter van nul beginnen. Veel bedrijven geven reeds heel wat invulling van diverse facetten en zijn reeds bezig met MVO.

Een organisatie die wil weten in welke fase van MVO-implementatie ze zich momenteel bevindt, kan een NULMETING laten uitvoeren. Hiertoe heeft Consultes een MVO-SCAN met achterliggende checklijst uitgewerkt die het bedrijf kan loodsen om haar prestaties in beeld te brengen en in een meerjarenplan verdere acties uit te zetten. Hierbij wordt duidelijk welke inspanningen de organisatie verder zal moeten uitwerken om te komen tot MVO.

Eerst moet er bepaald worden wat dit voor de organisatie kan betekenen en welke doelstellingen ze hiermee wenst te bereiken.  Het in de praktijk brengen van MVO begint bij de directie. Zij bepaalt de richting van de organisatie en moet het draagvlak creëren voor de medewerkers binnen de organisatie.

← Terug naar overzicht