← Terug naar overzicht

Nieuws

FLITS: Milieuflits februari 2016

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

 

Van verantwoord naar verantwoording

Een organisatie die maatschappelijk verantwoord onderneemt, kiest voor een manier van ondernemen waarbij rekening wordt gehouden met de mens en het milieu, zonder het economische aspect uit het oog te verliezen. Met andere woorden: het is een manier van ondernemen die verantwoord is voor de maatschappij. Maar wat betekent dit nu juist? En hoe begin je eraan?

Niemand beter dan de stakeholders van de organisatie kunnen op deze vragen antwoorden. De stakeholders zijn alle belanghebbenden zoals klanten, omwonenden, buurbedrijven, raad van bestuur, universiteiten, zakenpartners, overheid… Zij worden beïnvloed door de organisatie maar hebben er zelf ook een belangrijke invloed op.

Het voeren van een efficiënt MVO-beleid is pas mogelijk wanneer de organisatie op de hoogte is van de noden en verwachtingen van haar stakeholders. Het kennen van de wensen van de klanten, de verwachtingen van medewerkers, het voldoen aan wet- en regelgeving… betekenen ongetwijfeld een groot concurrentievoordeel. De organisatie kan nieuwe kansen ontdekken en proactief haar ontwikkelingen hierop afstemmen.

Welke stakeholders echt belangrijk zijn, kan in kaart gebracht worden aan de hand van een stakeholderanalyse. Belangrijke stakeholders kunnen meewerken aan het realiseren van de MVO-doelstellingen of juist een rem betekenen omdat zij oordelen dat het MVO-beleid van de organisatie onvoldoende rekening houdt met hun noden en verwachtingen. Een stakeholderanalyse geeft inzicht in de kenmerken van de stakeholders, hun betrokkenheid en de kansen en bedreigingen die ze vormen. Met een doordacht stakeholdermanagement wordt de basis gelegd voor het onderhouden van goede contacten met de stakeholders en het creëren van een draagvlak voor MVO.

 

Opmaak van een duurzaamheidsverslag

Naast het nemen van haar verantwoordelijkheid zal de organisatie ook verantwoording moeten afleggen aan haar stakeholders over haar duurzaamheidsinspanningen en prestaties. Binnen MVO is maatschappelijke dialoog dan ook een belangrijk aspect voor het verkrijgen van een “license to operate” op langere termijn. Dit kan via een nieuwbrief, labels, forums, website… Maar een interessante tool om op een professionele en transparante manier een breed publiek te bereiken is een duurzaamheidsverslag, al dan niet opgemaakt volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative of GRI.

De GRI-richtlijn biedt een gestructureerd en herkenbaar kader voor duurzaamheidsverslaggeving dat internationaal wordt geaccepteerd. De werkwijze kan zowel in kleine bedrijven als in wereldwijd opererende organisaties worden toegepast. Met de GRI-richtlijn kan de organisatie kiezen voor een “core” of “comprehensive” verslag waarbij de laatste de meest uitgebreide is. Externe validatie is geen verplichting maar biedt de lezer meer garantie over de geloofwaardigheid en de juistheid van de inhoud van het verslag.

De opzet van het duurzaamheidsverslag kan louter beperkt blijven tot het afleggen van verantwoording maar het kan ook een aanzet zijn om met de stakeholders in dialoog te gaan door hen actief te laten deelnemen aan de opmaak. Bijvoorbeeld: door het opnemen van interviews of getuigenissen in het verslag of zelfs de stakeholders te betrekken bij de keuze van de onderwerpen en het opstellen van de materialiteitsmatrix. Denk eraan dat een duurzaamheidsverslag wint aan objectiviteit wanneer niet enkel wordt gefocust op de successen maar ook op de minder goede realisaties, met daaraan gekoppeld de doelstellingen om te verbeteren.

Een duurzaamheidsverslag biedt tevens de mogelijkheid om te benchmarken met andere organisaties. Door de eigen prestaties te toetsen aan sectorgegevens en de resultaten in het verslag te verwerken, kan de organisatie aantonen waar ze zich op MVO-vlak bevindt ten opzichte van haar concurrenten.

U kan beroep doen op Consultes voor het schrijven van uw GRI-duurzaamheidsverslag of voor ondersteuning en begeleiding indien u ervoor opteert om zelf uw verslag op te maken. We doorlopen een stappenplan waarbij we vertrekken van het materialiteitsonderzoek en de stakeholderanalyse. Na selectie van de rapportage-KPI’s en de infoverzameling worden alle gegevens verwerkt in uw duurzaamheidsverslag.

 

Uitvoeren van een MVO-scan

Om juist en volledig te kunnen communiceren over MVO is het belangrijk dat de organisatie inzicht heeft in haar activiteiten en prestaties op MVO-vlak.

Consultes heeft een MVO-scan ontwikkeld volgens de ISO 26000-richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met het doorlopen van deze scan kunnen we een inschatting maken van de fase van MVO-implementatie waarin uw organisatie zich bevindt.

ISO 26000 is een internationale richtlijn met acties en aanbevelingen die de organisatie kunnen ondersteunen bij de implementatie van MVO. Aan de hand van een checklist worden de 7 kernonderwerpen doorgelicht en geëvalueerd. De MVO-scan resulteert in een concreet actieplan met doelstellingen en initiatieven die de organisatie begeleiden in haar verbeterproces naar MVO en haar MVO-profiel verder vormgeven.

 

← Terug naar overzicht