← Terug naar overzicht

Nieuws

FLITS : Milieuflits : Energie - EBO

 

ENERGIE - EBO

Verlenging met 2 jaar

Inleiding Energiebeleidsovereenkomst (afgekort: EBO)

 

Bedrijven met een jaarlijks primair energieverbruik van meer dan 0,1 PJ prim/jaar, kunnen sinds 01/01/2015 een energiebeleidsovereenkomst afsluiten met de Vlaamse Overheid. Deze energiebeleidsovereenkomsten zijn er op gericht dat zoveel mogelijk industriële eindverbruikers van energie vooraanstaand worden en blijven op gebied van energie-efficiëntie, en kunnen van toepassing zijn zowel voor VER als niet-VER bedrijven. Dit zijn de bedrijven die al dan niet behoren tot de doelgroep van de Verhandelbare Emissierechten (VER). 

 

Aan de hand van EBO wordt de industrie aangemoedigd om mee bij te dragen aan de realisatie van de Vlaamse en Europese klimaat- en energie-efficiëntiedoelstellingen.

 

Daartegenover biedt de Vlaamse overheid volgende tegenprestaties:

 

  • Geen specifieke bijkomende Vlaamse (!) maatregelen met betrekking tot energie-efficiëntieverbetering of CO2-reductie
  • Consistente Vlaamse regelgeving: voldoen aan EBO leidt ook tot voldoen aan Vlaamse Regelgeving
  • Verminderde tarieven inzake accijnzen op energieproducten

 

De EBO’s lopen over de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2020 (6 jaar).

 

Verlenging EBO

 

Op vrijdag 17 november 2017 besliste de Vlaamse Regering de energiebeleidsovereenkomsten (EBO) te verlengen met 2 jaar, eindigend op 31 december 2022.

De praktische modaliteiten werden uitgewerkt in Toelichting 09 : verlenging van de energiebeleidsovereenkomsten en voor de tweede ronde van de energiebeleidsovereenkomsten. Download deze toelichting hier.

 

De ondernemingen, die wensen in te gaan op deze verlenging, dienen het addendum "Verklaring tot deelname aan de verlenging van de Energiebeleidsovereenkomst" tegen uiterlijk 22 december 2017 aangetekend (digitaal of per post) te bezorgen aan de EBO-commissie (Roderveldlaan 5/1e verd. - 2600 Berchem), alsook elektronisch duplicaat te sturen aan het Secretariaat van de EBO-commissie (nicole.boeckx@vbbv.be). Voor download van dit addendum: klik hier.

 

Afhankelijk van deze beslissing, intekening op verlenging of niet, zijn de scenario’s voor 2e energieplan en -audit verschillend. Beide scenario’s worden in deze milieuflits kort toegelicht.

 

1. Wat te doen indien bedrijf intekent op verlenging EBO ?

 

  • Een actieplan moet opgesteld worden die de scope, de energiedeskundige (interne of externe) en de werkwijze van de energie-audit in 2019 beschrijft. De energie-audit kan een soort light audit zijn of eerder een meer diepgaande audit, maar bedrijven worden niet verplicht om opnieuw een diepgaande audit van alle processen uit te voeren. In het actieplan kan voorgesteld worden om te focussen op bepaalde installaties/processen die nog niet grondig zijn bekeken of die sterk gewijzigd zijn ten opzicht van de 1ste audit.  In het actieplan wordt concreet weergegeven welke installaties/processen er in de 2de ronde (2de energieaudit) onderzocht zullen worden en door wie. Het actieplan dient – indien mogelijk- ingediend worden vóór het verificatiebezoek van de monitoring van 2017 of ten laatste 28 september 2018.
  • Het energieplan dat voortvloeit uit de energie-audit (inclusief timing uitvoering van de maatregelen) zal gaan over de periode 2019 – 2022 (4 jaar). Het 2de energieplan omvat alle rendabele maatregelen die het bedrijf inplant in de jaren 2019-2022 + ev. nieuwe maatregelen die uitgevoerd worden in 2019 voordat energieplan werd ingediend. Daarnaast worden in het 2de energieplan ook de rendabele/studie/potentieel rendabele maatregelen opgenomen die uit de energie-audit naar voor komen. Het is belangrijk om bij de opmaak van het energie-auditverslag en het energieplan de huidige situatie voldoende kritisch te bekijken zodat geen onrealistische maatregelen/studies worden opgenomen. Deadline voor het indienen van het energieplan: uiterlijk 9 maand na goedkeuring van het actieplan (of ten laatste 30 september 2019 – tenzij bij vertraging in de goedkeuring van het actieplan de datum van 9 maand na goedkeuring later valt dan 30/9/2019).
  • De monitoring van de maatregelen uit het 1ste energieplan (periode 2015-2018) en de rapportage energieverbruiken/activiteitsgegevens zal een jaar langer doorgaan (monitoring 2018 gebeurt dan in maart 2019) met de gekende spreadsheet. Na opmaak van het 2de energieplan (in 2019), wordt deze rekensheet en de monitoring aangevuld met de nieuwe maatregelen voor de periode 2019-2022.

 

2. Wat te doen indien bedrijf NIET intekent op verlenging EBO ?

 

Indien het bedrijf beslist om voor haar vestigingen NIET toe te treden tot verlenging van het EBO gelden volgende bepalingen:

 

  • In 2018 wordt een geactualiseerd energieplan opgesteld voor de periode 2018-2020. Dit moet worden ingediend ten laatste op 28 september 2018 en houdt rekening met het eerste energieauditverslag van 2015.
  • De energie-audit dient uitgevoerd te worden om de 4 jaar. Aangezien de eerste energie-audit werd uitgevoerd in 2015, dient het tweede energie-auditverslag eind december 2019 ingediend te worden.  Deze wordt uitgevoerd door de reeds aanvaarde interne en/of externe energiedeskundige van de eerste audit (er kan ook geopteerd worden om te veranderen maar dit dient dan opnieuw aangevraagd/goedgekeurd door het Verificatiebureau).
  • De monitoring van de maatregelen uit het 1ste energieplan (periode 2015-2018) en de rapportage over de energieverbruiken/activiteitsgegevens wordt verder gezet (monitoring 2018 gebeurt dan in maart 2019) met de gekende spreadsheet. Na opmaak van het 2de geactualiseerde energieplan (in 2018), wordt deze rekensheet en de monitoring aangevuld met de nieuwe maatregelen voor de periode 2019-2020.

 

 

RELEVANTE INFO – Commissie Energiebeleidsovereenkomst : http://www.ebo-vlaanderen.be

← Terug naar overzicht