← Terug naar overzicht

Nieuws

FLITS : Milieu- en Preventiewetgeving vierde kwartaal 2016

 

Hieronder volgt een update van de meest relevante wijzigingen van de milieu/preventie wetgeving en dit telkens met een link naar de wetgeving. *Het betreft de wijzigingen vanaf 17/09/2016 t.e.m. 11/12/2016.

 

MILIEU


AFVAL, ALGEMEEN, VLAREM II

 

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2016 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (MILIEUHANDHAVINGSBESLUIT) en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), B.S. 06 december 2016
 • In VLAREM II worden de sectorale voorschriften betreffende inrichtingen voor het opslaan en het behandelen van niet-herbruikbare afgedankte elektrische of elektronische apparatuur aangepast.

Ook worden de sectorale voorschriften betreffende inrichtingen voor het opslaan en het behandelen van voertuigwrakken aangepast m.b.t. afwijking depollutieplicht voor werkplaatsen voor het nazicht, de herstelling en het onderhouden van motorvoertuigen (met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden). Deze moeten alvorens te demonteren, alleen de onderdelen depollueren die aanleiding kunnen geven tot lekkage van vloeistoffen, of die het vrijkomen van gevaarlijke stoffen of andere milieuschade kunnen veroorzaken. Het maximum van 5 voertuigwrakken wordt geschrapt.

 

Het besluit omvat hoofdzakelijk wijzigingen van het VLAREMA o.a.:

 • Invoegen definitie afgedankte EEA (elektrische of elektronische apparatuur), schrappen definitie brekerzand van asfalt en invoegen definitie zeefzand van asfalt, aanpassing definitie brekerzeefzand, invoegen definitie matrassen, …;
 • Aanvulling van de criteria inzake de samenstelling van materialen als grondstoffen bestemd voor gebruik als bouwstof met maximale gehalten aan fysische verontreinigingen;
 • Bepalen of asfaltgranulaat PAK-houdend is, of het dus polycyclische aromatische koolwaterstoffen bevat, gebeurt met de PAK-spray-test. Het VLAREMA zegt nu expliciet dat als er een gele verkleuring optreedt, men ervan uitgaat dat het asfaltgranulaat PAK-houdend is, tenzij uit een tegenproef blijkt dat de normen niet overschreden worden;
 • Gebruiksverbod van PAK-houdend asfalt in bouwtoepassingen vanaf 1 mei 2019;
 • Aanpassing van de lijst van materialen die in aanmerking komen voor gebruik als grondstof;
 • De invoering van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (aanvaardingsplicht) voor afgedankte matrassen vanaf 1 januari 2018;
 • Een aantal correcties en toevoegingen van bepalingen rond afgedankte EEA o.a. verplichting om te voldoen aan de Europese norm EN50625 vanaf 1 januari 2018 voor de verwerking van afgedankte EEA;
 • Verwijzing bij gevaarlijke eigenschappen van afvalstoffen naar Verordening 2014/1357 (van toepassing sinds 1 juni 2015) en vervanging lijst van afvalstoffen (bijlage 2.1. VLAREMA);
 • Verbrandingsinstallaties die specifiek bestemd zijn om vast stedelijk afval te verwerken kunnen onder bepaalde voorwaarden de status ‘installatie voor nuttige toepassing’ krijgen = R1-status. Deze status wordt bepaald via de R1-formule. De waarde van de energie-efficiëntie die uit die R1-formule voortvloeit, wordt voortaan vermenigvuldigd met een klimaatcorrectiefactor;
 • Aanpassing van de bepalingen rond afgedankte voertuigen en een betere afbakening van de erkenningsplicht voor centra waar depollutie, ontmanteling en vernietiging van afgedankte voertuigen plaatsvindt. Werkplaatsen voor het nazicht, de herstelling en het onderhouden van motorvoertuigen (met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden) moeten niet erkend zijn als centrum voor het depollueren, ontmantelen en vernietigen van afgedankte voertuigen als de gedemonteerde onderdelen enkel worden gebruikt voor herstellingen in hun eigen werkplaats en ze het gebruik van de gedemonteerde onderdelen vermelden op de facturen van herstelling en ze hiervoor jaarlijks niet meer dan 15 afgedankte voertuigen demonteren. Een register hieromtrent moet worden bijgehouden;
 • Als het afval niet door de afvalstoffenproducent wordt vervoerd, moet het vervoer van de afvalstoffen uitgevoerd worden door een geregistreerde vervoerder;
 • Kennisgevers cfr. Verordening 2016/1013 inzake overbrenging van afvalstoffen moeten niet beschikken over een geactualiseerd intern kwaliteitsborgingssysteem en geen bijhorende keuring laten uitvoeren voor de transporten van gevaarlijke afvalstoffen waarvoor een goedgekeurde kennisgeving beschikbaar is;
 • Versoepelen van de voorwaarden voor de kennisgever indien hij akkoord gaat met de digitale verzending van de bijlagen bij het kennisgevingsformulier via het webloket van OVAM. Voor kennisgevingen voor uitvoer van afvalstoffen, moet de kennisgever de originele kennisgeving met minstens 1 afschrift ervan naar OVAM sturen. Voor elk doorvoerland moet een exemplaar worden toegevoegd. Als de kennisgever akkoord gaat met de digitale verzending van de bijlagen bij het kennisgevingsdossier via het webloket van OVAM, moet alleen het originele kennisgevingsformulier, het originele vervoersdocument en het originele attest van de bankwaarborg naar OVAM gestuurd worden. De andere bijlagen bij het kennisgevingsformulier worden opgeladen in het webloket. Er is dan geen afschrift en geen extra exemplaar voor elk doorvoerland nodig;
 • Vervanging bijlage 5.2.10.A door aanpassing standaardformulier waarmee schepen melden waar zij hun scheepsafval en ladingresidus hebben afgegeven;

Aansluitend wordt in het MILIEUHANDHAVINGSBESLUIT bijlage VIII de lijst met milieu-inbreuken aangepast.

Deze wijzigingen treden in werking op 16 december 2016 behoudens enkele uitzonderingen.

Link wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/12/06_1.pdf#page=90

 

GEVAARLIJKE STOFFEN

 

 • Verordening (EU) 2016/1688 van de Commissie van 20 september 2016 tot wijziging van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft huidsensibilisering, E.P. 21 september 2016
 • Volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 art. 13 lid 2 moeten, testmethoden die worden gebruikt om de vereiste informatie te verkrijgen over de eigenschappen van stoffen, regelmatig worden herzien en aangepast om het aantal proeven op gewervelde dieren en het aantal betrokken dieren te verminderen. In-vivo-onderzoeken (dierproeven) waren in de meeste gevallen nodig voor het verkrijgen van informatie over huidsensibilisering. In de afgelopen jaren is aanzienlijke wetenschappelijke vooruitgang geboekt op het gebied van de ontwikkeling van alternatieve testmethoden voor huidsensibilisering. Verscheidene in-chemico- en in-vitrotestmethoden zijn goedgekeurd ter vervanging van dierproeven. Deze wijziging trad in werking op 11 oktober 2016.
 • Link wetgeving: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1688&qid=1475565130926&from=NL

 

 
PREVENTIE

WELZIJNSBELEID

 

 • Koninklijk besluit van 28 oktober 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers wat de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers betreft, BS. 24 november 2016
 • De overheid zet in op het re-integreren van arbeidsongeschikte werknemers in de onderneming en dit d.m.v. het voorzien van tijdelijk of definitief aangepast werk of ander werk. De sleutelrol in dit traject is weggelegd voor de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Het re-integratieproject kan opgestart worden op verzoek van de werknemer, behandelende geneesheer, adviserende geneesheer of de werkgever.
 • Link wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/11/24_2.pdf#page=21

 

VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

 

 • Koninklijk besluit van 1 september 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juli 2014 tot regeling van de uitvoering van de controles op de toepassing van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers (Productnormenwet), BS. 28 september 2016
 • In dit KB wordt het nemen van monsters (staalname) versoepelt van 3 naar 2. Het monster dat in bewaring gegeven werd bij het directoraat-generaal leefmilieu wordt geschrapt. De accreditatie van de labo’s is in dit KB aangepast. Indien een labo aan de hand van zijn referentie over afdoende ervaring beschikt om de stalen te onderzoeken kan dit labo deze analyseren zonder over de nodige specifieke erkenningen te beschikken.
 • Link wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/09/28_1.pdf#page=61

 

GEZONDHEID EN OMGEVINGSFACTOREN

 

 • Ministerieel besluit van 18 juli 2016 tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 juni 2009 tot bepaling van de lijst van infecties die gemeld moeten worden en tot delegatie van de bevoegdheden om ambtenaren-artsen en ambtenaren aan te wijzen, BS. 6 oktober 2016.
 • De meldingsplicht ligt niet enkel meer bij de behandelende arts. Ook arbeidsgeneesheren en labo’s voor klinische biologie moeten binnen de 24 uur zowel de vermoedelijke als de geconfirmeerde infectieziektes melden. Er zijn 7 nieuwe infectieziektes opgenomen in de lijst. Het ministerieel besluit treedt in werking op 1 januari 2017.
 • Link wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/10/06_1.pdf#page=54

 

SPECIFIEKE FUNCTIES EN CATEGORIEEN

 

 • Koninklijk besluit van 17 oktober 2016 inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden, BS. 24 oktober 2016.
 • Dit KB heft 2 oude KB-‘s op, namelijk het KB van 14 juli 2005 houdende uitvoering van verordening nr. 3821/85 en het KB van 9 april 2007 houdende uitvoering van verordening nr. 561/2006. De arbeidstijd van zelfstandige bestuurders wordt vastgelegd met een maximum wekelijkse arbeidstijd. Met inbegrip van de rusttijden voorgeschreven in verordening 561/2006.
 • Link wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/10/24_1.pdf#page=9

 

GEVAARLIJKE PRODUCTEN EN AGENTIA – GEVAARLIJKE STOFFEN

 

 • Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1802 van de commissie van 11 oktober 2016 tot wijziging van uitvoeringsverordening (EU) nr.414/2013 van de commissie tot vaststelling van de procedure voor de toelating van dezelfde biociden overeenkomstig verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees parlement en de Raad biociden verordening, E.P. 12 oktober 2016
 • Deze verordening versoepelt de toelatingsprocedure voor “dezelfde” biociden. Dit zijn biociden die identiek zijn aan de reeds toegelaten biociden die op de markt gebracht werden.
 • Link wetgeving: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1802&from=NL

 

ELEKTRISCHE INSTALLATIES – HERINNERING DEADLINE

 

 • KB van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen.
 • De deadline om te voldoen aan de bepalingen van bijlage I van het KB van 4 december 2012 staat op 31 december 2016. Daarna moeten alle elektrische installaties voldoen aan bijlage I van het KB. Onder bepaalde voorwaarden kan de werkgever deze deadline overschrijden met een maximum termijn van 2 jaar.
 • Link naar wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2012/12/21_2.pdf#page=56

 

BURN-OUT: een beroepsgerelateerde ziekte

 

 • Op 27 november ll. kondigde Maggie De Block, federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid in de zevende dag aan dat burn-out beschouwd zal worden als een beroepsgerelateerde ziekte.

Dit is geen erkenning als beroepsziekte waardoor er niets veranderd aan de vergoeding van het slachtoffer. Door de beschouwing als beroepsgerelateerde ziekte kan er wel meer overheidsgeld geïnvesteerd worden in preventieprogramma’s. Deze programma’s moeten mogelijk maken dat men burn-out door betere preventie kan opvangen en slachtoffers beter gaat ondersteunen.

← Terug naar overzicht