← Terug naar overzicht

Nieuws

FLITS : Milieu- en Preventiewetgeving tweede kwartaal 2017

Hieronder volgt een update van de meest relevante wijzigingen van de milieu/preventie wetgeving en dit telkens met een link naar de wetgeving. *Het betreft de wijzigingen vanaf 24/03/2017 t.e.m. 15/06/2017.

 

MILIEU

ALGEMEEN

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2017 tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft het beleidsdomein Omgeving, B.S. 28 maart 2017.
 • Als gevolg van de fusie van de beleidsdomeinen Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) enerzijds, en Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed (RWO) anderzijds tot het eengemaakte beleidsdomein Omgeving worden diverse uitvoeringsbesluiten aan deze nieuwe structuur aangepast. Het betreft dus een wetgevingstechnisch wijzigingsbesluit.  
 • Link wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2017/03/28_1.pdf#page=60

 

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 betreffende nadere regels voor de milieueffectrapportage over projecten en voor de omgevingsveiligheidsrapportage, B.S. 30 maart 2017.
 • Dit besluit geeft nadere invulling aan de zogenaamde aanmeldingsprocedure met inbegrip van de voorlopige goed- of afkeuring van het project-MER of OVR. Er worden in dit besluit ook nog bepaalde aspecten van de project-MER in de vergunningsprocedure geregeld, met name de advisering van de adviesinstanties van het ontwerp van project-MER in het kader van de vergunningsprocedure.
 • Het besluit voorziet in een verdere omzetting van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten.
 • In dit kader wijzigt ook het Omgevingsvergunningsbesluit, het VLAREL en het VLAREBO.
 • Link wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2017/03/30_1.pdf#Page51

 

ENERGIE

 • Decreet van 17 februari 2017 houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de energieprestaties van gebouwen, B.S. 30 maart 2017.
 • Dit decreet bevat aanpassingen in het kader van enerzijds EPC- en EPB-verplichtingen en anderzijds de berekening van onrendabele top. In het Energiedecreet is nu expliciet opgenomen dat de Vlaamse regering vrij mag bepalen voor welke verschillende categorieën van projecten zij een onrendabele top berekent. Wat betreft de EPB-plicht worden de mogelijkheden tot vrijstelling van EPB-plicht voor alle industriegebouwen uitgebreid. Gemeenten kunnen niet langer strengere EPB-eisen opleggen.
 • Link wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2017/03/30_1.pdf#page=40

 

GEVAARLIJKE STOFFEN

 • Verordening (EU) 2017/776 van de commissie van 4 mei 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang, E.P. 5 mei 2017.
 • De wijzigingen die met deze Verordening worden ingevoerd aan de CLP-Verordening betreffen o.a.:
  • Wijzigingen bijlage VI van de CLP-Verordening inzake geharmoniseerde indeling en etikettering voor bepaalde gevaarlijke stoffen.
  • Opname van geharmoniseerde ATE (acute toxiciteitsschattingen) van mengsels die stoffen bevatten die zijn ingedeeld voor acute toxiciteit in bijlage VI van de Verordening.
  • Aanvulling, bijwerking of schrapping van de geharmoniseerde indeling en etikettering van 37 stoffen vanaf 1 december 2018.
  • Tabel 3.2 van bijlage VI met geharmoniseerde indeling volgens de oude richtlijnen wordt geschrapt vanaf 1 juni 2017, aangezien de overgangstermijn voor bestaande mengsels dan verstrijkt. Tabel 3.1 is dan tabel 3.
 • Link wetgeving: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0776&from=NL

 

 • Verordening (EU) 2017/999 van de commissie van 13 juni 2017 tot wijziging van bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), E.P. 14 juni 2017.
 • Wijziging van de autorisatielijst (bijlage XIV). Er worden 12 stoffen of stofgroepen toegevoegd aan de autorisatielijst (omwille van de intrinsieke eigenschap kankerverwekkend, hormoonverstorend of giftig voor de voortplanting). Enkel indien een autorisatie wordt aangevraagd bij de EC kan het gebruik van deze stoffen nog (mits toelating wordt gegeven). Het verbod geldt voor de meerderheid van deze stoffen vanaf 4 juli 2020. 
 • Link wetgeving: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0999&from=NL

 

 • Verordening (EU) 2017/1000 van de commissie van 13 juni 2017 tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft perfluoroctaanzuur (PFOA), zouten daarvan en aanverwante stoffen, E.P. 14 juni 2017.
 • Wijziging van de restrictielijst (bijlage XVII). Toevoeging van perfluoroctaanzuur ("PFOA"), zouten of aanverwante stoffen. De restrictievoorwaarden zijn (excl. uitzonderingen) van toepassing vanaf 4 juli 2020.
 • Link wetgeving: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1000&from=NL

 

OMGEVINGSVERGUNNING

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2017 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, wat betreft nadere regels als het omgevingsloket en het uitwisselingsplatform wegens technische storingen onbeschikbaar zijn, B.S. 30 mei 2017.
 • Met dit besluit wordt de te volgen regeling bij technische storingen van het omgevingsloket ingevoerd. Voor een volledig overzicht van de laatste stand van zaken met betrekking tot de omgevingsvergunning wordt verwezen naar onze flits van mei.
 • Link wetgeving: www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2017/05/30_1.pdf#page=55

 

TER INFO

 • VLAREM-trein 2017 en wijzigingen VLAREM III: voorontwerpbesluiten
 • Het voorontwerpbesluit tot wijziging van onder andere VLAREM II (+ bijlagen) en het VLAREL (de VLAREM-trein 2017), en het voorontwerp van wijzigingsbesluit van VLAREM III werden recent beschikbaar voor publieke consultatie (tot 16 juli 2017).
 • Een kort overzicht van enkele wijzigingen aan VLAREM II die opgenomen zijn in de VLAREM-trein 2017:
  • Opname van 3 recente BBT-studies in VLAREM II en de bijlagen: BBT voor verontreinigd hemelwater voor de afvalopslag sector, BBT voor de aardappel, groente- en fruitverwerkende nijverheid en de BBT voor de vlees- en visverwerkende industrie. Dit heeft tot gevolg dat voor deze sectoren onder andere de lozingsnormen gewijzigd zullen worden (bijlage 5.3.2).
  • Wijziging en toevoeging van enkele definities m.b.t. voertuigen/voertuigwrakken/ geaccidenteerde voertuigen. Doel van deze wijzigingen is meer duidelijkheid scheppen.
  • Opheffing van het systeem van de integrale voorwaarden voor standaardgarages- en carrosseriebedrijven (rubriek 15.5) en standaardhoutbewerkingsbedrijven (rubriek 19.8). Gelet op de grote administratieve last met betrekking tot VLAREM-wijzigingen en de huidige alternatieven, worden de integrale voorwaarden (deel 5BIS), inclusief de bijhorende meldingsplichtige standaardrubrieken (15.5 en 19.8) opgeheven. Dit zal echter geen klasseverhoging tot gevolg hebben.
  • Voor de bedrijven verplicht tot het naleven van de bepalingen m.b.t. het energieplan wordt de drempel van het energiegebruik van 0,5 PJ naar 0,1 PJ verlaagd. Alle energie-intensieve ingedeelde inrichtingen (> 0,1 PJ) zullen verplicht worden tot het opstellen van een conform verklaard energieplan, actualisatie om de 4 jaar en uitvoer van rendabele maatregelen.
  • Wijziging van definities en afdeling 4.4.6 i.v.m. het meten en beheersen van fugitieve VOS emissies. Een alternatief meetprogramma werd uitgewerkt waardoor ook gedeeltelijke controle met de IR-camera mogelijk wordt gemaakt voor LDAR-metingen. Hierdoor zou een efficiënter LDAR programma mogelijk zijn: betere controle én lagere kosten.
 • Belangrijke wijzigingen die door de VLAREM-trein 2017 zullen worden ingevoerd in het VLAREL:
  • Vanaf 1 januari 2020 zal een MER-coördinator verplicht zijn om over een erkenning te beschikken.
  • De toezichtsretributie die een erkend persoon dient te betalen, zal vanaf 1 januari 2019 niet meer vijfjaarlijks moeten betaald worden, maar jaarlijks.
 • In het voorontwerp van het wijzigingsbesluit van VLAREM III zijn o.a. de volgende wijzigingen opgenomen:
  • Voor 3 GPBV-installaties worden bijkomende sectorale milieuvoorwaarden toegevoegd: de gemeenschappelijke behandeling en beheer van afvalwaterstromen en afgasstromen in de chemiesector, de non-ferrometaalindustrie en de intensieve pluimvee- of varkenshouderij
  • Opname van de verplichting tot het invoeren en naleven van een milieubeheerssysteem als algemene milieuvoorwaarde in deel 2 van VLAREM III. Tot nu toe werd het milieubeheersysteem per sector opgelegd in deel 3. De basiselementen waaruit dit milieubeheersysteem moet bestaan, zijn echter voor al deze sectoren hetzelfde. Enkel de eventuele sectorspecifieke elementen van het milieubeheersysteem blijven vermeld in deel 3.
 • De integrale regelgevende teksten en de bijhorende toelichtingen zijn raadpleegbaar via de website van het departement omgeving: https://www.lne.be/publieke-consultatie-vlarem-trein-2017-en-wijziging-vlarem-III

 

 • Aangepaste kaart van de overstromingsgevoelige gebieden
 • In het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag dient vaak een watertoets uitgevoerd te worden. Om deze toe te passen moet de kaart met overstromingsgevoelige gebieden geraadpleegd worden. Deze kaart geeft de effectief overstromingsgevoelige gebieden en de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden in Vlaanderen weer. Naar aanleiding van recente overstromingen en nieuwe modelberekeningen werd de kaart recent aangepast.  
 • De nieuwe kaart is raadpleegbaar via het geoloket van de website waterinfo.be:  http://www.waterinfo.be/default.aspx?path=NL/loketten/geoloket

 

PREVENTIE

WELZIJNSBELEID

De nieuwe codex werd op 2 juni ll. gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. De nieuwe codificatie zorgt voor een toegankelijker naslagwerk voor de preventieadviseur. Inhoudelijk werd er niets fundamenteels aangepast, enkel waar nodig zijn teksten vereenvoudigd. Deze nieuwe codex werd reeds op 28 april door de Koning goedgekeurd meer verscheen pas begin deze maand in het Belgisch staatsblad. De oude regelgeving werd dan door de publicatie van 10 vaststellings-KB’s, volledig opnieuw uitgevaardigd. De nieuwe codex trad in werking op 12 juni . Ieder vaststellings-KB stelt een boek voor dat per titel verschillende thema’s behandelt. Hierdoor kunnen we niet meer verwijzen naar specifieke ’Besluiten per onderwerp,  maar zal er naar de boeken en de titels verwezen moeten worden.

Zoals gezegd zijn er weinig tot geen wijzigingen aan de inhoud maar  bevat het geheel enkele structurele aanpassingen die we hieronder proberen op een rijtje te zetten.

 

 • Wijziging van structuur

De nieuwe codex bestaat uit 10 boeken in plaats van de vroegere 8 titels. In de samenstelling van deze boeken zijn ook enkele titels veranderd van plaats.

 

 • Boek I Algemene beginselen
 • Boek II Organisatorische structuren
 • Boek III Arbeidsplaatsen
 • Boek IV Arbeidsmiddelen
 • Boek V Omgevingsfactoren en fysische agentia
 • Boek VI Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia
 • Boek VII Biologische agentia
 • Boek VIII Ergonomische belasting
 • Boek IX Collectieve en individuele uitrusting
 • Boek X Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën

 

In de samenstelling van deze boeken zijn er enkele wijzigingen t.o.v. de vroegere structuur van de codex.

Zo is in boek I een nieuwe titel gemaakt met betrekking tot de arbeidsongevallen. Deze titel bevat een coördinatie van:

 • KB 27/03/1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk art.26 tot 28 en bijlage I tot III.
 • KB 28/05/2003 tot uitvoering van hoofdstuk XI bis van de wet van 04/08/1996 wat de deskundigen betreft.
 • MB 31/05/2006 tot vaststelling van het model van het verslag, met inbegrip van het lastenboek, en van de termijnen voor mededeling van het verslag van de deskundige in het kader van het onderzoek van ernstige arbeidsongevallen.

In boek II is er een nieuw KB bijgevoegd dat vroeger niet in de codex stond nl. het KB van 31/03/1992 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden alsmede de criteria voor de uitrusting en werking van de laboratoria en diensten bedoeld in artikel 148decies, 1, § 6, tweede lid, van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming en in artikel 64nonies, tweede lid, van het Algemeen Reglement betreffende de maatregelen op gebied van hygiëne en gezondheid der werknemers in de mijnen, ondergrondse groeven en graverijen. Dit wordt geplaatst in boek II titel 6.

In boek VIII wordt alle regelgeving m.b.t. ergonomie samen gezet. Deze zat vroeger onder verschillende titels verspreid.

Momenteel is het KB van 25/01/2001 betreffende de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen niet mee opgenomen in de nieuwe structuur. Dit KB zou in een later stadium opgenomen worden in boek III titel 7. Zolang dit niet gebeurd is, kan je nog verwijzen naar dit specifiek KB.

 

 • Artikelnummering van de nieuwe codex

In de nieuwe codex wordt nog steeds per boek gestart van art. 1. Terwijl er vroeger bij een artikelnummer steeds met ook met titel en hoofdstuk gegoocheld moest worden, verwijst ieder artikel nu onmiddellijk naar het specifieke boek en de titel.

 

                               Bv: Art. I.3-21 à is art 21 uit boek I titel 3

 

Analoog aan de artikelnummering is ook de nummering van de bijlagen opgebouwd. Terwijl vroeger na ieder KB de betreffende bijlagen teruggevonden konden worden, staan de bijlagen nu op het einde van ieder boek. Daardoor hebben ze de logica van de artikelnummering overgenomen voor de bijlagen.

 

                               Bv: Bijlage I.4 à is bijlage 3 uit boek I titel 4

 

 • Definities en begrippen

Terwijl vroeger soms onduidelijkheid was over sommige begrippen worden deze nu geüniformeerd zodat overal dezelfde terminologie gebruikt wordt. Er wordt een éénvormigheid van begrippen uitgevaardigd. Het gaat hier bijvoorbeeld om de concepten in verband met risicoanalyse en de begrippen die de personen definiëren die betrokken zijn bij het preventiebeleid.

 

 • ARAB

De nieuwe codex blijft het ARAB verder uithollen. De bepalingen die kunnen overgeheveld worden naar de codex zullen verplaatst worden. Wanneer dit niet mogelijk is, of de regelgeving is nergens meer van toepassing worden ze opgeheven. Een aantal artikelen blijven voorlopig overeind en zullen in de volgende jaren ingevoegd worden in de codex:

 •     Art. 52 betreffende de constructievoorschriften voor brand
 •     Art. 53 betreffende de werkzaamheden op plaatsen waar gevaarlijke gassen aanwezig
 •                 kunnen zijn
 •     Art. 54 betreffende de te nemen voorzorgen gedurende de schafttijd
 •     Art. 54ter betreffende de afgezonderd tewerkgestelde werknemers
 •     Art. 148decies betreffende de maatregelen om beroep te doen op erkende laboratoria
 •     Art. 280 tot 283 betreffende hefwerktuigen/hefbruggen/centrifuges en betreffende
 •                 controles op toestellen door de Externe Dienst voor Technische Controle
 •     Restbepalingen rond vervoer en schepen
 • Verbodsbepalingen rond gevaarlijke stoffen

Dus het ARAB zal nog een tijdje blijven bestaan.

 

 • Overgangstermijn

Er is een overgangstermijn van 2 jaar vastgelegd om niet meer te verwijzen naar de oude nummeringen (“oude Codex”) maar gradueel te refereren naar de nieuwe nummeringen (“nieuwe Codex”). Deze start vanaf 12 juni 2017.

 

Op volgende link kunt u de volledige structuur van de nieuwe codex vinden en de daarbij passende concordantietabellen http://www.werk.belgie.be/moduleDefault.aspx?id=46071

Deze tabellen tonen de verschuivingen van de verschillende artikelen en titels tussen oude codex en nieuwe codex.

← Terug naar overzicht