← Terug naar overzicht

Nieuws

FLITS : Milieu- en Preventiewetgeving eerste kwartaal 2017

 

Hieronder volgt een update van de meest relevante wijzigingen van de milieu/preventie wetgeving en dit telkens met een link naar de wetgeving. *Het betreft de wijzigingen vanaf 12/12/2016 t.e.m. 23/03/2017.

 

MILIEU

ALGEMEEN

 

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2011 tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond en tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft het bepalen van de nadere regels voor het opsporen en het winnen van aardwarmte en voor het opmaken van een structuurvisie inzake de diepe ondergrond, en tot wijziging van diverse besluiten, B.S. 15 december 2016.
 • Dit besluit wijzigt o.a. het MILIEUHANDHAVINGSBESLUIT, VLAREM II en het BESLUIT AANWIJZING VLAAMSE EN PROVINCIALE PROJECTEN INZAKE OMGEVINGSVERGUNNING m.b.t. winnen van aardwarmte.
 • Link wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/12/15_1.pdf#page=90

 

 • Decreet van 22 december 2016 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting, B.S. 29 december 2016.
 • Dit decreet wijzigt o.a. het MATERIALENDECREET, het ENERGIEDECREET en de WET OP DE BESCHERMING VAN DE OPPERVLAKTEWATEREN TEGEN VERONTREINIGING.
 • In het MATERIALENDECREET wordt een verlaging van de milieuheffingen opgenomen voor afval dat per schip naar een (mee)verbrandingsinstallatie wordt gebracht.
 • In het ENERGIEDECREET wordt in titel XIII “Hoofdstuk V Administratieve sancties opgelegd door de Vlaamse Belastingdienst” opnieuw opgenomen.
 • In de WET OP DE BESCHERMING VAN DE OPPERVLAKTEWATEREN TEGEN VERONTREINIGING wordt art. 35ter §10 vervangen.

In de afvalwaterheffing bij onvergunde lozing, bij niet-vrijgestelde noodlozing en bij rioollozing zonder het nodige saneringscontract werd rekening gehouden met de duur van de niet-conforme lozing en het al of niet melden ervan via factor ‘d’ rechtstreeks doorgerekend in de tarief - factor 'd' wordt daar nu geschrapt en er wordt enkel nog rekening gehouden met ‘d’ bij de berekening van het waterverbruik - ook krijgt de heffingsplichtige de mogelijkheid om te bewijzen welk deel van de lozing correct gebeurde en welk deel niet.

 

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2016 tot wijziging van bijlage IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot regeling van de informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht inzake milieuschade, het verzoek om maatregelen en de beroepsprocedure, B.S. 19 januari 2017
 • Dit besluit wijzigt het DECREET HOUDENDE ALGEMENE BEPALINGEN MILIEUBELEID en het besluit inzake MILIEUSCHADE. De Vlaamse regering vult de procedureregels aan bij een dreiging van milieuschade en bij effectieve milieuschade.

Ook worden verschillende correcties aangebracht die moeten zorgen voor een betere tekstuele afstemming op de Europese milieuschaderichtlijn o.a. een voorval en de genomen maatregelen moeten zo spoedig mogelijk gemeld worden aan LNE Milieu-Inspectie i.p.v. onmiddellijk.

 

 • Decreet van 9 december 2016 houdende wijziging van diverse decreten, wat de optimalisatie van de organisatie en de rechtspleging van de Vlaamse bestuursrechtcolleges betreft, B.S. 24 januari 2017
 • Dit decreet wijzigt het DECREET HOUDENDE ALGEMENE BEPALINGEN MILIEUBELEID. Het omvat de invoering van verschillende maatregelen om de werking van de 3 Vlaamse bestuursrechtscolleges die ondersteund worden door de Dienst van de Bestuursrechtscolleges te optimaliseren. De inwerkingtreding is nog te bepalen (uiterlijk op 24 april 2017).
 • Link wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2017/01/24_1.pdf#page=22

 

 • Decreet van 23 december 2016 tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, wat betreft de milieueffectrapportage van bepaalde openbare en particuliere projecten, B.S. 06 februari 2017
 • Dit decreet wijzigt o.a. het DECREET HOUDENDE ALGEMENE BEPALINGEN MILIEUBELEID, het BODEMDECREET, het OMGEVINGSVERGUNNINGDECREET. Dit decreet voorziet in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. Voor de concrete toepassing is er nog een uitvoeringsbesluit nodig.
 • Het omvat o.a. de overheveling van een vergunningsaanvraag voor een project of voor een verandering van een project waarvoor het college van burgemeester en schepenen in principe bevoegd is naar het provinciale niveau:
  • als voor het project een milieueffectenrapport moet worden opgesteld en er geen ontheffing van rapportageverplichting werd verleend;
  • als het college van burgemeester en schepenen zelf tegelijker tijd de initiatiefnemer én de aanvrager van het project is.

Hetzelfde geldt op het niveau van de deputatie, maar daar wordt het dossier overgeheveld naar de Vlaamse regering (zie ook onze flits van februari 2017).

 

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2016 tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, B.S. 17 februari 2017
 • Dit besluit wijzigt VLAREM II en bijlagen, VLAREL en het MILIEUHANDHAVINGSBESLUIT.
 • De terminologie wordt in overeenstemming gebracht met de terminologie in de Europese richtlijn inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai. De invoering van het begrip “drempelwaarden” ter vervanging van het begrip “milieukwaliteitsnormen”, aanpassing van het toepassingsbereik voor de beleidstaken voor wat betreft de belangrijke luchthavens, vervanging van de term “geluidsactieprogramma’s” door de term “geluidsactieplan” en de herdefiniëring ervan en toepassing van de beleidstaken inzake geluidsplanning.
 • De Europese richtlijn inzake vaststelling van de regels betreffende de referentiemethoden, de validatie van gegevens en de locatie van de bemonsteringspunten voor de beoordeling van de luchtkwaliteit wordt omgezet.
 • Wijzigingen inzake invoering van een erkenningsverplichting vanaf 1 juli 2017 voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden aan koeleenheden op koelwagens en koelaanhangwagens die gefluoreerde broeikasgassen bevatten en die een risico vormen op emissies van gefluoreerde broeikasgassen.
 • Link wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2017/02/17_2.pdf#page=272

 

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017 tot wijziging van diverse besluiten naar aanleiding van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning, B.S. 23 februari 2017.
 • Dit besluit wijzigt VLAREM II door o.a. aanpassing terminologie i.k.v. omgevingsvergunning. De definitie opslagplaats wordt gewijzigd. De inhoud van geïntegreerde brandstoftanks bij vast opgestelde motoren, zoals bij aggregaten, pompen, noodgeneratoren en dergelijke, wordt verhoogd tot een maximale waterinhoud van 2.000 l om niet onder de definitie van opslagplaats te vallen.

De bouwfase van een project wordt vrijgesteld aan de geluidsnormen van VLAREM II. De vergunningverlenende overheid kan indien nodig bijzondere milieuvoorwaarden opleggen.

Ook de indelingslijst bijlage 1 van VLAREM II wordt gewijzigd.

 • Dit besluit wijzigt ook het VLAREBO, het DECREET HOUDENDE ALGEMENE BEPALINGEN MILIEUBELEID, het VLAREL, het VLAREMA, het BESLUIT INZAKE DIERLIJKE BIJPRODUCTEN, VLAREM III, het BESLUIT AANWIJZING VLAAMSE EN PROVINCIALE PROJECTEN INZAKE OMGEVINGSVERGUNNING en het OMGEVINGSVERGUNNINGBESLUIT met vooral aanpassing terminologie i.k.v. omgevingsvergunning.
 • In het BESLUIT AANWIJZING VLAAMSE EN PROVINCIALE PROJECTEN INZAKE OMGEVINGSVERGUNNING wordt o.a. zowel in de provinciale, als in de Vlaamse lijst verduidelijkt dat de provincie, respectievelijk het Vlaamse gewest de bevoegde overheid is, zodra een project minstens één van de elementen uit de lijsten bevat.
 • In het OMGEVINGSVERGUNNINGBESLUIT wordt o.a. nog een type van dossier toegevoegd aan de lijst voor afhandeling volgens de vereenvoudigde procedure namelijk de verandering van een ingedeelde inrichting of activiteit door uitbreiding met een tijdelijke inrichting of activiteit.

Wanneer het college of de deputatie advies moet geven over een vergunningsaanvraag, kan dit orgaan volgens het nieuwe besluit op zijn beurt het advies inwinnen van de bevoegde hulpverleningszone (brandweer).

Het vroegere LNE Milieuvergunningen verleent onder meer advies wanneer het gaat om klasse 2-projecten die in de nieuwe indelingslijst een letter A in kolom 4 toegewezen kregen. Dat advies over de klasse 2A-projecten wordt gefaseerd afgebouwd. Er moet geen advies meer gevraagd worden voor bepaalde specifieke inrichtingen of activiteiten vanaf 1 januari 2019, en niet meer vanaf 1 januari 2018 voor de andere klasse 2A-dossiers.

 

ENERGIE

 

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2016 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, B.S. 15 december 2016.
 • Dit besluit wijzigt o.a. bepalingen inzake groenestroomcertificaten, warmte-krachtcertificaten en vergoeding voor de opkoop van groenestroomcertificaten door de netbeheerders.
 • Link wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/12/15_1.pdf#page=88

 

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2016 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft warmtemetingen, B.S. 23 januari 2017.
 • Dit besluit omvat o.a. de organisatie van de werking van warmte- en koudenetten en warmtemetingen in het Vlaamse Gewest.
 • Link wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2017/01/23_3.pdf#page=18

 

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2017 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de vermelding van de energieheffing op de afrekenings- en slotfacturen en wat betreft de aanpassing van de procedure voor de aanvraag van een premie voor zero-emissievoertuigen, B.S. 25 januari 2017.
 • Dit besluit omvat o.a. wijzigingen inzake vermelding energieheffing op de afrekenings- en slotfacturen en de aanpassing van de procedure voor de aanvraag van een premie voor zero-emissievoertuigen.
 • Link wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2017/01/25_1.pdf#page=171

 

 • Decreet van 25 november 2016 houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de oprichting en de organisatie van de regulator betreft, B.S. 30 januari 2017.
 • De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) wordt omgevormd tot een autonome dienst met rechtspersoonlijkheid. De VREG staat onder toezicht van het Vlaams Parlement.
 • Link wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2017/01/30_1.pdf#page=26

 

 

 • Decreet van 3 februari 2017 houdende wijziging van artikel 14.1.2 en artikel 14.2.3 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, B.S. 23 februari 2017.
 • Vlaanderen verlaagt de heffing per afnamepunt voor middelgrote elektriciteitsverbruikers, en verplicht de beheerders om jaarstatistieken op te maken voor elk afnamepunt.
 • Link wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2017/02/23_2.pdf# page=56

 

 • Decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft het voorkomen, detecteren, vaststellen en bestraffen van energiefraude, B.S. 22 maart 2017.
 • Dit decreet neemt o.a. Titel V. Het voorkomen, detecteren en vaststellen van energiefraude opnieuw op.
 • Link wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2017/03/22_1.pdf# page=76

 

GEVAARLIJKE STOFFEN

 

 • Verordening (EU) 2016/2235 van de Commissie van 12 december 2016 tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft bisfenol A, E.P. 13 december 2016.
 • Toevoeging vermelding 66 aan bijlage XVII (lijst met restricties). Bisfenol A mag na 2 januari 2020 niet in de handel worden gebracht in thermisch papier in concentraties gelijk aan of groter dan 0,02 gewichtsprocent.
 • Link wetgeving: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2235&qid=1483964991139&from=NL

 

 • Uitbreiding kandidaatslijst zeer zorgwerkkende stof (Substance of Very High Concern, SVHC)
 • Op 12 januari 2017 werden door het ECHA opnieuw stoffen toegevoegd aan de kandidaatslijst. Hierdoor zijn nu in totaal 173 stoffen opgenomen in deze lijst.
 • Link : http://echa.europa.eu/candidate-list-table

 

 • Verordening (EU) 2017/227 van de Commissie van 9 februari 2017 tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft bis(pentabroomfenyl)ether, E.P. 10 februari 2017.
 • Toevoeging vermelding 67 aan bijlage XVII (lijst met restricties) o.a. bis(pentabroomfenyl)ether mag niet worden vervaardigd of in de handel gebracht als stof als zodanig na 2 maart 2019. Er gelden ook nog uitzonderingen.
 • Link wetgeving: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0227&qid=1487583809969&from=NL

 

OMGEVINGSVERGUNNING

 

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 25 november 2016 tot wijziging van artikel 1, 2 en 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de handelingen in de zin van artikel 4.1.1, 5°, artikel 4.4.7, § 2, en artikel 4.7.1, § 2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse Bouwmeester en van artikel 561 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, B.S. 21 december 2016.
 • Dit besluit heft artikel 561 van het OMGEVINGSVERGUNNINGSBESLUIT inzake vooroverleg met de Vlaamse Bouwmeester op.
 • Link wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/12/21_1.pdf#page=221

 

 • Ministerieel besluit van 16 januari 2017 houdende wijziging van een aantal formulieren naar aanleiding van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning, B.S. 3 februari 2017.
 • Via dit Ministerieel besluit werden nog een aantal wijzigingen aan de formulieren m.b.t. de omgevingsvergunning aangebracht (zie ook onze flits van februari 2017).
 • Link wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2017/02/03_2.pdf#page=4

 

 • Decreet van 3 februari 2017 houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning, B.S. 9 februari 2017.
 • In het DECREET HOUDENDE ALGEMENE BEPALINGEN MILIEUBELEID worden bepalingen ingevoegd die zeggen dat de verplichting tot het uitvoeren van een project-m.e.r. niet geldt voor de loutere hernieuwing van de omgevingsvergunning en de omzetting, vermeld in artikel 70 respectievelijk 390 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, tenzij de loutere hernieuwing van de vergunning of de omzetting betrekking heeft op activiteiten die fysieke ingrepen in het leefmilieu tot gevolg hebben.
 • Dit decreet versoepelt ook de digitale indiening van o.a. aanvragen i.k.v. de omgevingsvergunning (zie ook onze flits van februari 2017).
 • Link wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2017/02/09_1.pdf#page=91

 

 

OPPERVLAKTEWATER-AFVALWATER

 

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2002 tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hoofdstuk IVbis van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, B.S. 15 december 2016.
 • Dit besluit omvat o.a. volgende wijzigingen:
  • vervanging van term “wet” door “wet van 26 maart 1971”;
  • Als de leidend ambtenaar van de VMM of de door hem gedelegeerde ambtenaar de tijdgebonden monsterneming niet als deskundig aanvaardt, brengt hij de heffingsplichtige daarvan op de hoogte uiterlijk binnen twee maanden na de dag waarop de VMM de meet- en monsteringsresultaten van de monsterneming ontvangt - na het verstrijken van die termijn wordt de tijdgebonden monsterneming geacht als deskundig te zijn aanvaard;
  • erkende laboratorium voert de monstername uit conform het Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water, afgekort WAC;
  • het vaststellingsverslag i.k.v. inspectie/controle debietmeting of de monsterneming wordt bezorgd aan de ambtenaar die is aangewezen voor de vestiging van de heffing op de waterverontreiniging - wanneer debietmeting of monsterneming op basis van het vaststellingsverslag als onregelmatig wordt beschouwt, brengt hij de heffingsplichtige daarvan op de hoogte binnen een termijn van twee maanden die volgt op de datum waarop de vaststellingen zijn gedaan - na het verstrijken van de voormelde termijn kan hij niet meer steunen op het vaststellingsverslag om de onregelmatigheid van de betreffende debietmeting of van de monsterneming op te werpen;
  • de bemonstering, analyses of contra-analyses, uitgevoerd door een erkend laboratorium in opdracht van heffingsplichtigen, worden uitgesloten van de berekening van de heffing als het erkende laboratorium in hetzelfde jaar ook de analyses of contra-analyses uitvoert in opdracht van VMM;
  • elektronische indiening aangifte.
 • Link wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/12/15_1.pdf#page=115

 

PREVENTIE

WELZIJNSBELEID

 

 • KB van 30 januari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemer, B.S. 06 februari 2017.
 • De regels betreffende de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers was al van kracht sinds 1 december 2016.
 • Het re-integratietraject kan pas dit jaar opgestart worden. Daardoor vervallen de oude procedures en worden de nieuwe procedures van kracht.
 • Bedoeling van de nieuwe procedure is om steeds na te gaan in hoeverre de arbeidsongeschikte werknemers aan de slag kunnen blijven door hen tijdelijk, definitief aangepast of ander werk te geven.
 • Link wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2017/02/06_1.pdf#page=36

 

ELEKTRISCHE INSTALLATIES

 

 • KB van 1 december 2016 betreffende de elektromagnetische compabiliteit, B.S. 12 december 2016 en KB van 1 december 2016 betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties voor elektromagnetische compabiliteit, B.S. 12 december 2016.
 • België heeft de richtlijnen van de nieuwe EMC richtlijn (2014/30 van 20 april 2016)) bijna integraal omgezet in nationaal recht.
 • Deze wet begrenst de elektromagnetische uitstoot van apparaten en installatie om interferentie en andere storingen te voorkomen.
 • Link wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/12/12_3.pdf#page=2

 

ARBEIDSONGESCHIKTHEID

 

 • Wet van 20 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid, B.S. 30 december 2016.
 • Enerzijds bepaald de wet dat de arbeidsovereenkomst niet geschorst kan worden wanneer de werknemer het werk hervat hetzij tijdelijk, aangepast of ander werk met akkoord van de werkgever.
 • Anderzijds kan de arbeidsovereenkomst wegens definitieve arbeidsongeschiktheid pas beëindigd worden wanneer het volledige re-integratieproject is doorlopen.
 • Deze wet is een aansluiting aan het KB van 28 oktober 2016 tot wijziging van het besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers wat de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers betreft.
 • Link wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/12/30_1.pdf#page=42

 

ARBEIDSONGEVALLENWET

 

 • Uittreksel uit arrest nr. 149/2016 van 24 november 2016, BS. 13januari 2017.
 • Er is een wijziging uitgevoerd in art. 46 §1, eerste lid 7° van de arbeidsongevallenwet m.b.t. opheffing van burgerlijke immuniteit van de werkgever.
 • De toezichthoudende ambtenaar moet niet expliciet melding geven dat de werkgever zijn immuniteit zou kunnen verliezen indien hij geen gevolg geeft aan de voorgeschreven, opgelegde maatregelen, uitgeschreven door de toezichthoudende ambtenaar.
 • Link wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/05/23_1.pdf#page=11

 

RISICOBEHEER - BRANDPREVENTIE

 

 • Koninklijk besluit van 7 december 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, B.S. 18 januari 2017.
 • Vanaf 01 april 2017 gelden er strengere basisnormen voor brandveiligheid, dit na een grondige aanpassing van het KB van 7 juli 1994.
 • De aanpassingen zijn vooral van toepassing op liften, verluchting en elektrische aspecten i.k.v. brandveiligheid van nieuwe gebouwen.
 • Link wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2017/01/18_1.pdf#page=10

 

ARBEIDSMIDDELEN

 

 • Besluit van de Vlaamse regering van 20 januari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen, B.S. 24 februari 2017.
 • Vanaf 1 maart moeten vrachtwagen maar jaarlijks gekeurd worden.
 • Dit nieuwe besluit wijzigt concreet voor vrachtwagens waarvan de max. toegelaten massa groter is dan 3500 kg en voertuigen waarvoor een ADR keuringsdocument moet worden afgeleverd.
 • Link wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2017/02/24_1.pdf#page=51

 

ADR

 

 • Koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen, B.S. 30 januari 2009.
 • Elke 2 jaar wordt het ADR aangepast aan de laatste technologische ontwikkelingen en de evoluties in het wegvervoer van gevaarlijke goederen.
 • Het ADR 2017, nieuwe versie, werd gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 21 februari 2017 maar is van kracht sinds 01 januari 2017.
 • Er wordt een overgangsperiode gehanteerd van ADR 2015 naar ADR 2017. De richtlijnen ADR 2015 zijn geldig tot max. 30 juni 2017.
 • Link ADR 2017: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2017/02/21_1.pdf#page=2
← Terug naar overzicht