← Terug naar overzicht

Nieuws

FLITS : Milieu- en Preventiewetgeving derde kwartaal 2016

Hieronder volgt een update van de meest relevante wijzigingen van de milieu/preventie wetgeving en dit telkens met een link naar de wetgeving. *Het betreft de wijzigingen vanaf 20/06/2016 t.e.m. 16/09/2016.

 

MILIEU

AFVAL

 • Decreet van 08/07/2016 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016, B.S. 22/08/2016
 • Dit decreet wijzigt de milieuheffingen voor bepaalde afvalstoffen zoals bepaald in hoofdstuk 5 van het Materialendecreet. Meer bepaald voor het storten van zowel brandbare als niet-brandbare afvalstoffen worden de tarieven van de milieuheffing verhoogd van respectievelijk 75 euro/ton naar 100 euro/ton en 40 euro/ton naar 55 euro/ton. Ook de tarieven voor het storten van bepaalde residu’s van grondreiniging, geïmmobiliseerde niet-brandbare afvalstoffen en gips of calciumchloride afvalstoffen van de productie van fosforzuur en van metallurgische processen wijzigen.  De bedragen van de milieuheffingen worden met dit decreet eveneens aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van december 2015.
 • Link wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/08/22_1.pdf#page=52

 

ALGEMEEN

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 18/03/2016 tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, B.S. 26/08/2016
 • Dit verzamelbesluit, beter gekend als de Vlarem-trein 2015, omvat verscheidene wijzigingen van Vlaamse milieuwetgeving. De belangrijkste wijzigingen als gevolg van dit besluit hebben betrekking op VLAREM II (definities en regelgeving m.b.t. koelinstallaties en gefluoreerde broeikasgassen), VLAREL (integratie van de regelgeving rond erkenningen gefluoreerde broeikasgassen voor technici, examencentra,…) en het Stooktoestellenbesluit. Voor een uitgebreider overzicht van de gewijzigde wetgeving als gevolg van de Vlarem-trein 2015 verwijzen we naar onze milieuflits van augustus jl. http://www.consultes.be/nieuws/flits-milieu-preventieflits-augustus-2016
 • Link wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/08/26_1.pdf#page=2

 

ENERGIE

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 15/07/2016 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19/11/2010, wat betreft diverse bepalingen inzake energie-efficiëntie, B.S. 15/09/2016
 • Met dit besluit wordt het Energiebesluit opnieuw aangepast (het betreft immers de 4de wijziging voor dit kalenderjaar). De belangrijkste aanpassingen omvatten o.a. de verplichting aan leveranciers tot informatieverstrekking over o.m. verbruik, facturatie en het bestaan van onafhankelijke consumentenadviescentra, wijzigingen in de regelgeving rond erkenningen energiedeskundigen en opleidingsinstellingen en de ondersteuning van nuttige groene warmte uit biomassa. Voor afvalverbrandingsinstallaties die dergelijke ondersteuning wensen toegekend te krijgen worden voorwaarden opgenomen voor de toekenning ervan. Zo mag het project bv. niet in strijd zijn met de verwerkingshiërarchie zoals bepaald in art. 4 van het Materialendecreet of het principe ‘de vervuiler betaalt’. Deze laatste wijziging treedt echter pas in werking op een nog nader te bepalen datum (maar niet later dan 01/07/2016).
 • Link wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/09/15_1.pdf#page=72

 

GEVAARLIJKE STOFFEN

 • Verordening (EU) 2016/1179 van de Commissie van 19/07/2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang, E.P. 20/07/2016
 • Deze verordening wijzigt bijlage VI van de CLP-verordening. Het betreft een wijziging of toevoeging van de geharmoniseerde indeling en etikettering volgens CLP voor 48 stoffen en mengsels. Onder andere lood en koperhoudende stoffen behoren tot deze groep waarvoor de indeling en etikettering dient te worden aangepast als gevolg van de voorstellen die hiertoe werden ingediend bij en geëvalueerd door het ECHA. Aangezien leveranciers de nodige tijd moeten krijgen om aan deze nieuwe wettelijke bepalingen te kunnen voldoen, is de naleving van de nieuwe geharmoniseerde indelingen pas verplicht vanaf 01/03/2018.
 • Link wetgeving: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1179&qid=1473166988478&from=EN

 

MILIEUHANDHAVING

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 10/06/2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12/12/2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet op 5/04/1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, B.S. 13/07/2016
 • Het betreft de aanpassing van het milieuhandhavingsbesluit aan de nieuwe terminologie en structuur van de Hoge Raad voor Milieuhandhaving als gevolg van de omgevingsvergunning. De nieuwe naam van deze instelling is Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu, VHRM. Gezien de wijzigingen reeds werden doorgevoerd, treedt het besluit retroactief in werking vanaf 14/11/2014.
 • Link wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/07/13_1.pdf#page=67

 

VLAREM II

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 20/05/2016 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de wijziging van de achtergrondniveaus, drempelwaarden en milieukwantiteitscriteria van bijlage 2.4.1, B.S. 20/05/2016
 • Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2014/80/EU van de Commissie van 20/06/2014 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand van het grondwater. Hierdoor wordt bijlage 2.4.1 van VLAREM II gewijzigd, o.a. de richtwaarden als achtergrondniveaus en drempelwaarden voor grondwater. De grondwaterkwaliteitsnormen wijzigen echter niet.
 • Link wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/06/27_1.pdf#page=19

 

MER

 • Decreet van 01/07/2016 tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen teneinde de planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen te integreren door wijziging van diverse decreten, B.S. 19/08/2016
 • De trajecten van het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) en MER (milieueffectrapport) worden geïntegreerd op vlak van procedurele (planmatige) aspecten. Aangezien de procedure voor milieueffectrapportage in het DABM is opgenomen, dient dit decreet aangepast te worden.
 • Link wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/08/19_2.pdf#page=33

 

TER INFO

 • Wijzigingen aan het omgevingsvergunningsdecreet in een omvangrijke Codextrein
 • Nog voordat het decreet betreffende de omgevingsvergunning op 23/02/2017 in werking zal treden, zullen er nog wijzigingen in worden aangebracht. Deze wijzigingen zijn opgenomen in een voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (de Codextrein). Deze Codextrein brengt, zoals de naam het al doet vermoeden, hoofdzakelijk wijzigingen aan in de VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). De aanpassingen aan het omgevingsvergunningsdecreet die nu in het voorontwerp zijn opgenomen omvatten onder andere:
  • de integratie van de vergunning voor vegetatiewijziging in de procedure voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning;
  • de invoering van de figuur van provinciale omgevingsambtenaar;
  • een beperking van de toegang tot het beroep tegen vergunningsbeslissingen tot personen die tijdens het openbaar onderzoek bezwaar hebben ingediend;
  • de invoering van een sanctiesysteem met eenmalige vergoedingen of dwangsommen bij niet-naleving van beslissingstermijnen inzake het aanvragen van omgevingsvergunningen of omgevingsmeldingen.
 • Link voorontwerp: https://emis.vito.be/sites/emis.vito.be/files/articles/3331/2016/codextrein%20decreet.pdf

 

PREVENTIE

GEVAARLIJKE PRODUCTEN EN AGENTIA

 • Koninklijk besluit van 31/05/2016 betreffende de bescherming van de volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water, B.S. 28/06/2016
 • In dit KB zet België de richtlijn 2013/51/EURATOM gedeeltelijk om naar Belgisch recht, België kiest echter voor de uitvaardiging van een volledig nieuw besluit, in plaats van de integratie van de vereisten van de betreffende richtlijn. Het nieuwe KB bevat parameterwaarden voor de radiologische controle van voor menselijke consumptie bestemd water. Het gaat om waarden voor radon en tritium.
 • Dit KB ging van kracht op 1 augustus 2016. De bepalingen met betrekking tot de verplichtingen van het zelfcontroledossier treden pas in werking op 28 december 2016.
 • Link wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/06/28_1.pdf#page=12

 

 • Gedelegeerde Richtlijn (EU) nr. 2016/1028 van de commissie tot wijziging, met het oog op aanpassingen aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood in soldeer van elektrische verbindingen met temperatuursensoren in bepaalde apparaten
 • Er is een extra vrijstelling op loodsoldeer die in de externe contacten van temperatuursensoren die periodiek bij temperaturen van minder dan – 150°C worden gebruikt, deze afwijking vervalt op 30 juni 2021.
 • Deze maatregel is vooral van toepassing op cryogene sensoren in normale bedrijfsvoorwaarden omdat de huidige techniek van solderen nog steeds de betrouwbaarste verbindingstechniek is. 
 • Link wetgeving: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1028&from=NL

 

 • Gedelegeerde Richtlijn (EU) nr. 2016/1029 van de commissie tot wijziging, met het oog op aanpassingen aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor cadmiumanoden in Herschcellen voor bepaalde zuurstofsensoren die worden gebruikt in industriële meet- en regelapparatuur
 • Extra vrijstelling op een cadmiumverbod van bovenstaande sensoren, deze afwijking vervalt op 15 juni 2023.
 • Deze uitzondering is gemaakt omdat er momenteel geen beter beschikbare techniek is die dezelfde gevoeligheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid geeft bij het meten van zeer lage zuurstofconcentraties.
 • Link wetgeving: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1029&from=NL

 

 • Koninklijk besluit van 12/07/2016 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van ontplofbare stoffen, B.S. 5/08/2016
 • De federale overheid laat nog 3 uitzonderingen toe bij het vervoer van ontplofbare stoffen door niet-ADR conforme voertuigen.
 • Het KB laat ook toe dat de minister van Economie specifieke veiligheidsvoorschriften of strengere voorschriften kan afkondigen of opleggen voor bepaald binnenlands vervoer
 • Link wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/08/05_1.pdf#page=64

 

 

ARBEIDSPLAATSEN

 • Koninklijk besluit van 11/07/2016 betreffende het op de markt aanbieden van drukapparatuur, B.S. 18/07/2016
 • Dit KB is een omzetting in Belgisch recht van richtlijn 2014/68/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van drukapparatuur.
 • Dit KB heft het oude KB van 13 juni 1999 betreffende het op de markt brengen van drukapparatuur volledig op.
 • Onder dit KB worden de verschillende verplichtingen van de fabrikanten, gemachtigden, importeurs en distributeurs beschreven, meer bepaald op gebied van conformiteit en naleving van de verschillende veiligheidseisen.
 • Link wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/07/18_1.pdf#page=110

 

BIJZONDERE WERKNEMERSCATEGORIEEN

 • Koninklijk besluit van 31/05/2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3/05/1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk, B.S. 25/07/2016
 • Dit besluit voorziet een nieuwe omschrijving van “jongere op het werk”. De integratie van het opleidingstraject van de jongere wordt vanaf nu mee bepaald in de definitie.
 • Ook is er een afwijking mogelijk op de verbodsbepalingen die gestipuleerd zijn voor jongeren op het werk.
 • Link wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/07/25_1.pdf#page=11

 

 • Koninklijk besluit van 31/05/2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21/09/2004 betreffende de bescherming van stagiairs, B.S. 25/07/2016
 • Het Koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs verwijst naar de bepalingen inzake de verboden werkzaamheden en de afwijkingen op deze verboden werkzaamheden. Op het vlak van de afwijkingen op de verboden werden de verwijzingen naar het koninklijk besluit betreffende de bescherming van de jongeren op het werk aangepast.
 • Link wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/07/25_1.pdf#page=11
← Terug naar overzicht