← Terug naar overzicht

Nieuws

FLITS : Milieu- en Preventieflits - Afval nieuws

 

AFVAL NIEUWS 

Sloopbeheerorganisatie Tracimat - Cirkeltips 

NIEUW - SLOOPBEHEERORGANISATIE TRACIMAT

 

1. Sloopinventaris afvalstoffen

 

Om afvalstromen die vrijkomen bij het slopen en ontmantelen van gebouwen zo veel mogelijk te kunnen recycleren of opnieuw te gebruiken, moeten we deze selectief inzamelen tijdens de sloopwerken.  Het is ook van belang om de verspreiding van gevaarlijke afvalstoffen (o.a. asbesthoudend) naar de omgeving te vermijden. 

 

Om gebouwen te slopen of te ontmantelen die geheel of gedeeltelijk een andere functie dan wonen hadden, waarvan het bouwvolume groter is dan 1000 m3, is een ‘sloopinventaris afvalstoffen’ vereist, zoals bepaald in artikel 4.3.3. van het VLAREMA.  Die ‘sloopinventaris afvalstoffen’ wordt opgesteld in opdracht van de houder van de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, door een architect of een deskundige.  Bedoeling is om per afvalstof de volgende zaken op te lijsten:

 

 • De benaming van de afvalstof
 • De bijhorende Eural-code (bijlage 2.1. van het VLAREMA)
 • De vermoedelijke hoeveelheid, in m³ of ton
 • De plaats in het gebouw waar de afvalstof voorkomt, alsook de verschijningsvorm
 • De wijze waarop de afvalstof overeenkomstig artikel 4.3.2. tijdens de sloop- en ontmantelingswerken zal worden ingezameld, opgeslagen en afgevoerd.

 

2. Sloopbeheerorganisatie

 

Artikel 4.3.5 van het VLAREMA stelt dat voor afzonderlijk ingezameld bouw- en sloopmateriaal een sloopattest kan worden afgeleverd. Dat sloopattest attesteert de afzonderlijke inzameling van het bouw- en sloopmateriaal en de traceerbaarheid van de herkomst tot aan de gecontroleerde verwerking van de bouw- en sloopmaterialen.  Dit attest wordt dus afgeleverd nadat een traceerbaarheidsysteem van een erkende sloopbeheerorganisatie en conform de standaardprocedures vermeld in artikel 4.3.5. van Vlarema (publicatie Belgisch Staatsblad 4 en 5 mei 2017) is doorlopen.

 

Op 24 augustus 2017 heeft de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege, de erkenning verleend aan Tracimat vzw als sloopbeheerorganisatie.  Dit is een initiatief van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), de Confederatie van Aannemers van Sloop- en Ontmantelingswerken (CASO), de Federatie van Producenten van Recycling Granulaten (FPRG) en de Organisatie van Raadgevende Ingenieurs- en consultancybedrijven (ORI).

 

De hoofdactiviteiten van Tracimat vzw zijn:

 

 • Beoordelen van het sloopopvolgingsplan en afleveren
 • van de conformiteitsverklaring
 • Afleveren van een verwerkingstoelating en sloopattest
 • Opleidingen en adviesverlening

 

In het ‘Eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten’ dat de regels vastlegt waaraan brekers en granulaten in Vlaanderen moeten voldoen, werd bepaald de brekers bij acceptatie en verwerking van puin een onderscheid moeten maken tussen puin met een laagmilieurisico-profiel (LMRP) en puin met een hoogmilieurisico-profiel (HMRP). Dit verplicht onderscheid gaat in voege 1 jaar na de erkenning van Tracimat vzw als sloopbeheersorganisatie.

 

Bij puin met een HMRP is de herkomst onbekend of zijn er geen garanties over de kwaliteit (bevat bijvoorbeeld asbest of teer). Daarom moet dit puin per productiebatch verwerkt worden. De gerecycleerde granulaten moeten per partij uitgekeurd worden zodat de gebruiker er zeker van is dat ze voldoen aan de milieuwetgeving.

 

Bij puin met LMRP is de herkomst gekend en kunnen er garanties gegeven worden over de kwaliteit.  Zuiverder puin geeft granulaten met een hogere en constantere  milieukwaliteit. Daarom is voor LMRP-puin een minder strenge opvolging bij de breker nodig.
De verwerking van LMRP-puin bij de breker zal dus goedkoper zijn dan de verwerking van HMRP-puin.

 

De standaardprocedure bepaalt de voorwaarden waaraan de traceerbaarheidsprocedure dient te voldoen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 

 • Een uitgebreide traceringsprocedure voor sloop- en afbraakwerken van (1) gebouwen met een bouwvolume > 1.000 m³, en (2) bruggen en tunnels
 • Een vereenvoudigde traceringsprocedure voor sloop en afbraak van gebouwen met een bouwvolume kleiner dan of gelijk aan 1.000 m³
 • Een traceringsprocedure voor infrastructuurwerken (wegenis, riolering, parkings langs snelwegen, …)

 

Hierna gaan we verder in op de verplichtingen als bouwheer.  Wanneer de bouwheer sloopwerken wil laten uitvoeren waarbij puin vrijkomt voor afvoer naar (of verwerking ter plaatse door) een vergunde breker, moet de traceerbaarheidsprocedure dus gevolgd worden, om het puin als LMRP te kunnen aanbieden bij de breker.

 

Om te beginnen moet de bouwheer een sloopopvolgingsplan laten opmaken, door een bij Tracimat aangesloten deskundige.  De deskundigen zullen terug te vinden zijn op de website van Tracimat vzw.

 

In een sloopopvolgingsplan wordt een inventaris opgemaakt van alle afvalstoffen die zullen vrijkomen bij de geplande sloopwerken. De hergebruik- en recyclagemogelijkheden van deze materialen worden ook bekeken.  Verder bevat het sloopopvolgingsplan aandachtspunten en eventuele uitvoeringsbepalingen voor de aanpak van de selectieve sloopwerken.

 

Tracimat vzw kijkt dan het sloopopvolgingslan na op volledigheid, correctheid en praktische uitvoerbaarheid. Als het sloopopvolgingsplan voldoet aan de gestelde eisen, levert Tracimat vzw een conformiteitsverklaring af. De conformiteitsverklaring vermeldt de belangrijkste gegevens, conclusies, beperkingen en voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van de selectieve sloop- en afbraakwerken.

 

Het conform verklaard sloopopvolgingsplan en de conformiteitsverklaring moeten toegevoegd worden aan de aanbestedingsdocumenten, prijsvraag en/of contractuele documenten.

 

Aangeraden wordt om het sloopopvolgingsplan minstens 45 dagen voor de aanbesteding aan Tracimat vzw te bezorgen ter conform verklaring.

 

Van zodra de werken starten, dient de aannemer dit te melden aan Tracimat vzw. Voorafgaandelijk aan de afvoer van het puin en/of verwerking van het puin op de werf dient de aannemer een verwerkingstoelating aan te vragen bij Tracimat vzw. Deze verwerkingstoelating heeft hij nodig opdat de puinfractie van sloopmateriaal als laag milieurisicoprofiel materiaal kan worden geaccepteerd door de vergunde breekinstallatie.

 

Indien het project de (gedeeltelijke) afbraak of renovatie betreft van een gebouw met een bouwvolume van meer dan 1000 m³ of de afbraak of renovatie van een brug en/of tunnel, dient er na de verwijdering van de gevaarlijke afvalstoffen een controlebezoek uitgevoerd te worden door een bij Tracimat vzw aangesloten deskundige.

 

De bouwheer dient deze deskundige tijdig aan te stellen – vóór de werken starten – om geen vertraging op te lopen. 

 

Als de sloop- en afbraakwerken zijn afgerond, meldt de aannemer dit aan Tracimat vzw en vraagt het sloopattest.  De aannemer bezorgt hiervan een kopie aan de bouwheer.

 

Het sloopattest garandeert dat de sloop- en afbraakwerken selectief zijn uitgevoerd, waarbij de gevaarlijke afvalstoffen correct verwijderd en afgevoerd werden, en dat het puin, dat als LMRP puin naar de vergunde breekinstallatie werd afgevoerd of ter plaatse werd gebroken, ook effectief het label LMRP verdiende.

 

Al deze stappen worden uitgevoerd via het digitaal platform op de website van Tracimat vzw.

 

3. Beheersing van stofemissies

 

Ter info geven we ook nog mee dat bij bouw- en sloopwerken hoofdstuk 6.12 van Vlarem II dient nageleefd te worden ter beheersing van stofemissies. Dit hoofdstuk is sinds 01/01/2017 van toepassing op alle bouw-, sloop- en infrastructuurwerken in openlucht die door een aannemer uitgevoerd worden.

 

RELEVANTE INFO  

TRACIMAT vzw - www.tracimat.be

OVAM - https://www.ovam.be/afval-materialen/specifieke-afvalstromen-materiaalkringlopen/materiaalbewust-bouwen-in-kringlopen/een-beheersysteem-en-eenheidsreglement-voor-gerecycleerde-granulaten

 

NIEUW - CIRKELTIPS

 

Jaarlijks moeten enkele duizenden bedrijven hun geproduceerde afvalstoffen rapporteren via het IMJV (Integraal MilieuJaarVerslag) tegen 15 maart.  Na 15 maart wordt niet langer stilgestaan bij de ingevoerde gegevens. 

 

Algemeen is er een gebrek aan kennis over het afvalbeheer binnen het bedrijf. Of er is een tekort aan tijd om hier dieper op in te gaan, laat staan een vergelijking te maken met een gelijkaardig bedrijf.  Misschien bestaat er wel een betere verwerkingstechniek of is een ander bedrijf op zoek naar de afvalstroom die in uw bedrijf vrijkomt ?

 

Met al deze ideëen in het achterhoofd en in ruil voor de gegevens via het IMJV, heeft OVAM, in samenwerking met de beheersorganismen, sectorfederaties, Go4Circle en de afvalverwerkers,  een tool ontwikkeld.

 

Vanaf eind november dit jaar lanceert OVAM een nieuwe website, www.cirkeltips.be. In eerste instantie zal aan elk bedrijf dat ooit een IMJV invulde een login bezorgd worden.  Later zal de tool voor iedereen toegankelijk zijn.   

 

Na inloggen zal u een zicht krijgen op de eigen afvalgegevens, op basis van alle in het verleden ingevulde IMJV’s.  Die gegevens kan u zien in staafdiagrammen voor de evolutie per jaar voor een of meerdere afvalstromen, taartdiagrammen, tabellen, …  Er kan een overzicht gevraagd worden per afvalstroom (omschrijving of euralcode), per jaar, hoeveelheid. De vorm van weergave kan zelf gekozen worden.

U zal ook de gegevens van het lopende werkjaar (waarvoor het IMJV pas in maart van het jaar erop wordt ingevuld) kunnen aanvullen om ook het lopende jaar al te kunnen bekijken.

 

Verder zal een benchmark kunnen gevraagd worden, per afvalstroom of voor de afvalstromen die u wenst te vergelijken. U kan ook zelf uw benchmark vergelijkingsgroep voorstellen aan de hand van de ligging, het aantal werknemers, de afvalstof of de sector.

 

Verder zullen ook tips ter preventie van afval voorgesteld worden, in volgorde van belangrijkheid, aangeduid met het aantal groene sterretjes. 

Bij de tips kan ook via een platform gereageerd worden zodat een mogelijk probleem kan besproken worden en een oplossing naar voor kan gebracht worden.

 

Ten slotte zal er ook een neutraal, niet-commercieel vraag- en antwoordplatform zijn waar alle afvalactoren vragen kunnen stellen en antwoorden kunnen geven.   OVAM zal hierbij de moderator zijn en zal kunnen pre- en post modereren op de vragen.  Relevante gesprekspartners zullen gepord kunnen worden door OVAM.

 

Hou dus zeker uw mailbox in het oog in november. 

De mail zal gestuurd worden, door OVAM, naar de contactpersoon van het IMJV.

 

 

RELEVANTE INFO

www.cirkeltips.be (vanaf eind november 2017)

 

    

← Terug naar overzicht