← Terug naar overzicht

Nieuws

FLITS : Energieaudit, een verplichting vanuit Europa

 

HERKOMST EN WETGEVING

Via een Europese Richtlijn van 2012 (2012/27/EU betreffende de energie-efficiëntie) legt Europa de lidstaten op om zijn ondernemingen andere dan KMO’s vóór 5 december 2015 een energieaudit te laten uitvoeren, die 4-jaarlijks moet geactualiseerd worden.

 

Vlaanderen koos ervoor om deze richtlijn om te zetten via de Vlarem-wetgeving. De bepalingen m.b.t. uitvoering van de energieaudit werden opgenomen in subafdeling 4.9.2. – Energieplanning en energieaudits van Vlarem II.

 

Een energieaudit dient aan een aantal voorwaarden  te voldoen :

 • is gebaseerd op actuele, gemeten, traceerbare operationele gegevens betreffende het energieverbruik en op de belastingsprofielen voor elektriciteit;
 • omvat een gedetailleerd overzicht van het energieverbruikprofiel van gebouwen of groepen gebouwen, industriële processen of installaties, met inbegrip van vervoer;
 • bouwt, zo veel mogelijk, voort op een analyse van de levenscycluskosten, in plaats van simpele terugverdienperioden, om rekening te houden met langetermijnbesparingen, residuele waarden van langetermijninvesteringen en discontopercentages;
 • is proportioneel en voldoende representatief om de vorming van een betrouwbaar beeld van de totale energieprestaties en de betrouwbare bepaling van de belangrijkste punten ter verbetering mogelijk te maken.

 

In de omzetting van de Europese Richtlijn in Vlarem II werd de uiterlijke datum voor het beschikken over een energieaudit op 1 december 2015 gebracht terwijl deze in de Europese Richtlijn 5 december 2015 was. De 4-jarige periodiciteit voor uitvoering van de energieaudit werd behouden.

 

WIE MOET DE ENERGIEAUDIT UITVOEREN

De verplichting geldt (door de invoering via de Vlarem-wetgeving) uitsluitend voor ingedeelde inrichtingen, m.a.w. enkel voor inrichtingen die meldings- of vergunningsplichtig zijn cfr. Vlarem I.

 

Bijkomend is de verplichting enkel van toepassing voor ingedeelde inrichtingen (vestigingen) die aan volgende voorwaarden voor grote ondernemingen voldoen :

 

 • ofwel meer dan 250 personen werkzaam;
 • ofwel jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro, én jaarlijks balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro.

 

Aangezien de verplichting geldt per ingedeelde inrichting (vestiging) werd door het VEA meer verduidelijking gegeven m.b.t. hoe deze criteria geïnterpreteerd moeten worden voor bedrijven met meerdere vestigingen.

 

 • aantal werkzame personen : hier wordt de aanbeveling van de Europese Commissie van 6 mei 2003 betreffende definitie van KMO’s en micro-ondernemingen gevolgd :
  • aantal personen = voltijds equivalenten voor loontrekkenden en gelijkgestelden, eigenaars en vennoten;
  • leerlingen/studenten in beroepsopleiding, en duur van zwangerschaps- en ouderschapsverlof worden niet meegerekend;
 • jaaromzet / balanstotaal : te verdelen over de verschillende vestigingen volgens een zelf te kiezen verdeelsleutel. Dit kan bvb. één van volgende zijn :
  • aantal werknemers per vestiging;
  • aantal bruikbare vloeroppervlakte per vestiging;

let wel : bij controle door het VEA moet deze verdeling voorgelegd kunnen worden.

 • referentiejaar voor criteria is 2014.

 

VRIJSTELLINGEN UITVOERING ENERGIEAUDIT

Op bovenstaande verplichting gelden een aantal uitzonderingen. Bedrijven die onder bovenvermelde criteria (ingedeeld, aantal werknemers, jaaromzet/balanstotaal) vallen, moeten toch geen energieaudit uitvoeren indien ze aan volgende voorwaarden voldoen :

vestigingen die cfr. art. 4.9.1. van Vlarem II onder de verplichting vallen om over een conform verklaard energieplan te beschikken;
vestigingen die toegetreden zijn tot de energiebeleidsovereenkomst (of EBO), en hun verplichtingen in dit kader nakomen;
vestigingen die beschikken over een EN 16001 of een ISO 50001 energiezorgsysteem.

 

Let op ! De vrijstelling voor het uitvoeren van een energieaudit omwille van een conform verklaard energieplan, of een EN 16001 of ISO 50001 houdt geen vrijstelling in voor het invullen van de webapplicatie (zie verder).

 

ENERGIEDESKUNDIGEN

De energieaudit kan zowel door een interne als een externe energiedeskundige uitgevoerd worden. Er zijn geen erkennings- of opleidingsvereisten voor de energiedeskundige vastgelegd, maar het VEA oefent wel een kwaliteitscontrole uit via de gegevens die ingebracht zijn in de webapplicatie. Daarnaast gebeurt ook de registratie als energiedeskundige via deze webapplicatie.

 

RAPPORTAGE VIA WEBAPPLICATIE

De cijfers uit de energieaudits dienen gerapporteerd te worden via een nieuwe webapplicatie.

 

Door het gebruik van verplicht in te vullen data wordt via de webapplicatie gegarandeerd dat de resultaten van de energieaudits op uniforme wijze worden ingegeven, en kan er tevens nagegaan worden of de energieaudits voldoen aan de minimumcriteria zoals opgelegd in de Europese Richtlijn 2012/27/EU.

 

Ingave van de cijfers in de webapplicatie moet gebeuren vóór 1 december 2015. Toegang in de webapplicatie voor verantwoordelijke, energiedeskundige, medewerkers, … kan pas na het doorlopen van een registratieprocedure (zie gebruikershandleiding webapplicatie).

 

Let op ! De webapplicatie moet tevens ingevuld worden door bedrijven die in het bezit zijn van een energieplan (art. 4.9.1. Vlarem II), of over een EN 16001 of ISO 50001 beschikken.

Enkel bedrijven die aangesloten zijn bij de energiebeleidsovereenkomst zijn vrijgesteld van het invullen van de webapplicatie.

 

RELEVANTE INFO

 

 

← Terug naar overzicht