← Terug naar overzicht

Nieuws

FLITS : Decreet omgevingsvergunning

 

Met de publicatie van het decreet van 25 april 2014 in het Belgisch Staatsblad op 23 oktober 2014 is de langverwachte omgevingsvergunning weer een stap dichter gekomen. Voor we een ééngemaakte vergunning (milieu-stedenbouw) te zien krijgen, moeten we wel nog een tijdje wachten.

 

De inwerkingtreding van het decreet is namelijk bepaald op een door de Vlaamse Regering nader te bepalen datum, en zal minstens een jaar na goedkeuring van het uitvoeringsbesluit zijn. Van dit uitvoeringsbesluit is momenteel een eerste ontwerp beschikbaar.

 

In onderstaande overzicht is een samenvatting opgenomen van de inhoud van het decreet en het ontwerpbesluit.

 

Decreet betreffende de omgevingsvergunning

Tot standkoming van het decreet betreffende de omgevingsvergunning

 

 • december 2011 : conceptnota invoering omgevingsvergunning
 • december 2012 : mededeling aan Vlaamse Regering betreffende invoering omgevingsvergunning
 • 19 april en 19 juli 2013 : eerste en tweede principiële goedkeuring van het decreet door de Vlaamse Regering
 • 6 december 2013 : definitieve goedkeuring door Vlaamse Regering
 • 23 december 2013 : ontwerpdecreet ingediend bij Vlaams Parlement
 • 23 april 2014 : aangenomen door Vlaams Parlement
 • 25 april 2014 : bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse Regering
 • 23 oktober 2014 : publicatie in het Belgisch Staatsblad
 • ?? : inwerkingtreding

De tekst treedt in werking op een door de Vlaamse regering per artikel vast te stellen datum en minstens één jaar na de datum van goedkeuring van het uitvoeringsbesluit. Dit decreet zal het decreet van 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning opheffen. Er gelden overgangsmaatregelen voor o.a. vergunningen, meldingen of erkenningen met toepassing van het decreet van 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning.

 

Samenvatting van het decreet betreffende de omgevingsvergunning

 

Het decreet betreffende de omgevingsvergunning bevat volgende krachtlijnen :

 

 • integratie milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning in één omgevingsvergunning
 • omgevingsvergunning is in principe een permanente vergunning dus voor onbepaalde duur
 • in bepaalde gevallen kan de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk voor een bepaalde duur verleend worden (op vraag aanvrager, grondwaterwinning, met het oog op herlocalisatie, tijdelijke inrichtingen, vergunningen op proef, …)
 • sommige bepalingen van het milieuvergunningendecreet worden overgeheveld naar het DABM
 • Provinciale Omgevingsvergunningscommissie ondersteunt de vergunningverlening van gemeenten (eerste aanleg) en bestendige deputatie (eerste aanleg en beroep tegen beslissingen gemeente)
 • Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie geeft advies in eerste aanleg over Vlaamse projecten en in beroep over beslissingen van de deputatie
 • 3 mogelijke vergunningsprocedures
  • gewone procedure, vergelijkbaar met huidige milieuvergunningsaanvraag of stedenbouwkundige vergunningsaanvraag
  • vereenvoudigde procedure, vergelijkbaar met huidige mededeling kleine verandering of stedenbouwkundige melding
  • beroepsprocedure
 • termijnen
  • tijdswinst voor stedenbouwkundige vergunningen in ontvoogde gemeentes
  • zelfde termijn voor milieuvergunning klasse 2 (105 dagen) en klasse 1 (120 dagen)
  • kortere termijnen voor huidige klasse 1 bedrijven die klasse 2 worden
  • kortere termijnen door samenvoegen van 2 procedures
  • kortere termijn voor beroepen klasse 1 (120 dagen ipv. 150)
  • vooroverleg door (niet verplichte) projectvergaderingen kan voor tijdwinst en grotere duidelijkheid haalbaarheid zorgen, en daardoor tot vlottere vergunningsprocedures leiden
 • wijzigingen aan dossier mogelijk na openbaar onderzoek door invoeren administratieve lus waardoor weigering/herindienen vermeden wordt
 • tussentijdse evaluaties mogelijk
  • periodieke evaluatie verplicht bij GPBV-bedrijven en indien nieuwe BBT beschikbaar is
  • inspraakmoment op initiatief van de vergunningverlenende overheid (via kennisgeving) na 20 jaar waarop adviesverlenende instanties of derden mogelijheid hebben om te vragen voorwerp of duur van de vergunning te beperken
  • aanvraag tot wijziging vergunningsvoorwaarden (huidige art. 45) blijft mogelijk
 • huidige milieuvergunning omzetten naar permanente vergunning kan mits het indienen van een meldingsformulier bij de bevoegde overheid, en mits er aan onderstaande voorwaarden voldaan is :
  • milieuvergunning is verleend voor 20 jaar
  • milieuvergunning is verleend na 10 september 2002
  • vraag tot omzetting naar permanente vergunning wordt aangevraagd tussen 48 en 36 maand voor einddatum lopende milieuvergunning
  • geen bezwaar van publiek of adviesinstanties tijdens openbaar onderzoek
  • inrichting is hoofdzakelijk stedenbouwkundig vergund

 

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Tot standkoming van het besluit betreffende de omgevingsvergunning

 

 • 23 mei 2014 : eerste principiële goedkeuring van het ontwerpbesluit door de Vlaamse Regering
 • 6 juni 2014 : principiële goedkeuring van het ontwerpbesluit door de Vlaamse Regering na aanpassingen na technisch nazicht
 • september 2014 : adviesverlening door strategische adviesraden
 • ?? : definitieve goedkeuring, bekrachtiging en publicatie in het Belgisch Staatsblad
 • 1 jaar na publicatie in het Belgisch Staatsblad : inwerkingtreding

 

Samenvatting van het ontwerpbesluit betreffende de omgevingsvergunning

 

Het uitvoeringsbesluit concretiseert het op 23 oktober 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014.

 

 • het besluit zal een “procedurebesluit” zijn, en schrapt Vlarem I volledig
 • duidt aan welke projecten in eerste aanleg door Bestendige Deputatie (1e klasse, provinciale projecten of projecten over gemeentegrenzen heen), Vlaamse Regering (Vlaamse projecten, projecten over provinciegrenzen heen) of door gemeente (alle andere projecten) zullen worden vergund
 • uitwerking procedure vooroverleg en projectvergadering :
  • enkel mogelijk indien advies POVC of GOVC noodzakelijk zou zijn
  • op vraag van initiatiefnemer
  • projectstudie toevoegen bij verzoek
  • initiatiefnemer geeft aan welke derden bij voorkeur worden uitgenodigd
  • vergadering binnen 60 dagen na indienen verzoek
  • verslag door bevoegde bestuur binnen 30 dagen na vergadering
 • vereenvoudigde procedure mogelijk in volgende gevallen :
  • enkel milieu :
   • beperkte verandering (art. 14 besluit), vgl. met huidige mededeling kleine verandering
   • tijdelijke inrichting
   • vergunningsplichtig door wijziging indelingslijst
   • verandering enkel in klasse 3 rubriek
  • enkel stedenbouw : lijst van projecten opgesomd in art. 15 van besluit
  • gemengde projecten : beperkte verandering of tijdelijke inrichting én stedenbouwkundig project opgenomen in art. 15 van besluit
 • opsomming wanneer advies van Provinciale of Gewestelijke Omgevingsvergunningcommissie noodzakelijk is
 • vergunningsprocedure vergelijkbaar met huidige procedure wat betreft stappen in de procedure
 • aantal in te dienen exemplaren beperkt tot 2 (analoog indienen) of 1 (digitaal indienen)
 • aanpassen van de omgevingsvergunning mogelijk via :
  • wijziging vergunningsvoorwaarden
  • procedure opgenomen tot aanpassen voorwerp of duur van de vergunning na verstrijken van geldigheidsperiode van 20 jaar, en bij gemotiveerd verzoek of op vraag van bevoegde overheid
 • aangepaste procedure melding klasse 3 vereist nu ook aanplakking na aktename
 • aanduiding gemeentelijke ambtenaren
 • digitalisering aanvragen en register omgevingsvergunningen
 • inwerkingtreding 1 jaar na publicatie in het Belgisch Staatsblad

 

De historiek van het decreet, uitvoeringsbesluit, evenals ontwerpteksten, verslagen en adviezen zijn terug te vinden op de website van LNE.

 

De op 23 oktober 2014 gepubliceerde tekst van het Decreet betreffende de omgevingsvergunning is te consulteren op de website van het Belgisch Staatsblad.

← Terug naar overzicht