Wetgeving

Update milieu-en preventiewetgeving 4de kwartaal 2021

13/01/2022

Hieronder volgt per thema een overzicht van de belangrijkste wijzigingen van de wetgeving gepubliceerd in de periode van 01/10/2021 tot en met 31/12/2021.

Door te klikken op de titel van de wetgevende tekst, komt u rechtstreeks op de publicatie in het Belgisch Staatsblad of Europees Publicatieblad.

 

MILIEU

 

ENERGIE

Energiedecreet       

 

Decreet van 21 oktober 2021 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat een verbod op de plaatsing of vervanging van een stookolieketel betreft, B.S. 19 november 2021.

 

Het wijzigingsdecreet behelst een verbod op de plaatsing of vervanging van stookolieketels indien er een aardgasnet beschikbaar is in de straat. Dit geldt zowel voor bestaande residentiële als niet-residentiële gebouwen. Bij nieuwe gebouwen, waarbij de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (voor nieuwbouw of ingrijpende energetische renovatie) vanaf 1 januari 2022 wordt aangevraagd, is er een geheel verbod op plaatsing van stookolieketels. Hier worden ook administratieve sancties aan gekoppeld. De installateurs moeten voortaan per kwartaal doorgeven waar ze stookolieketels plaatsen of vervangen. Verder wordt er een databank voor energiegebruik en energieproductie opgericht.

 

De volgende wijzigingen worden gesteld:

  • Toevoeging van een definitie voor gebouwenpas, ketellichaam en stookolieketel.
  • Toevoeging van artikel  11.1/1.3.

Het is verboden om een stookolieketel te plaatsen in zowel residentiële als niet-residentiële

gebouwen waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen met betrekking tot nieuwbouw of de ingrijpende energetische renovatie wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2022.

Met behoud van de toepassing van het eerste lid mag bij bestaande residentiële gebouwen en bij niet-residentiële gebouwen vanaf 1 januari 2022 alleen nog een stookolieketel of een ketellichaam worden vervangen door een andere stookolieketel of een ander ketellichaam, of een andere verwarmingstechnologie dan een stookolieketel worden vervangen door een stookolieketel, als er geen aardgasnet in de straat beschikbaar is.”.

  • Toevoeging van artikel 11.1/1.4.

Vanaf 1 april 2022 rapporteren de installateurs van stookolieketels per kwartaal aan het VEKA een lijst met adressen van de residentiële en niet-residentiële gebouwen waarin ze gedurende het vorige kwartaal een of meer stookolieketels of ketellichamen hebben geïnstalleerd of vervangen. Deze gegevens worden opgenomen in de databank, vermeld in artikel 12.5.1. De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor de vorm en de inhoud van die meldingen.

  • Verder wordt er een nieuw hoofdstuk V toegevoegd met betrekking tot een databank voor energiegebruik en energieproductie. De databank bevat gegevens met betrekking tot de gebouwen in het Vlaamse Gewest, hun ligging, hun verwarmingsinstallaties, de bijhorende energieopwekkingsinstallaties, en de energieproductie en het energieverbruik bij die gebouwen.
  • Toevoeging van een nieuwe afdeling III/1 met artikel 13.4.9/2 met de administratieve sancties die opgelegd kunnen worden bij het niet naleven.

“Art. 13.4.9/2. Als het VEKA vaststelt dat er in een residentieel of niet-residentieel gebouw in strijd met artikel 11.1/1.3 een stookolieketel of een ketellichaam is geplaatst of vervangen, legt het aan de betrokken aangifteplichtige een administratieve geldboete van 3000 euro op, vermeerderd met 2000 euro per gebouweenheid in het gebouw. In afwijking van het eerste lid wordt de administratieve geldboete aan de eigenaar of de houder van een zakelijk recht op het gebouw opgelegd als de stookolieketel of het ketellichaam in strijd met artikel 11.1/1.3 werd geplaatst of vervangen los van werkzaamheden die vallen onder het toepassingsgebied van de energieprestatieregelgeving, vermeld in artikel 11.1.1. De procedure, vermeld in artikel 13.4.8, is van overeenkomstige toepassing.

 

De gewijzigde wetgeving treedt in werking vanaf 1 januari 2022.