Wetgeving

UPDATE MILIEU- EN PREVENTIEWETGEVING 3e KWARTAAL 2022

13/10/2022

Hieronder volgt per thema een overzicht van de belangrijkste wijzigingen van de wetgeving gepubliceerd in de periode van 1/07/2022 tot en met 30/09/2022.

Door te klikken op de titel van de wetgevende tekst, komt u rechtstreeks op de publicatie in het Belgisch Staatsblad of Europees Publicatieblad.

 

MILIEU

 

Algemeen

 

Decreet van 8 juli 2022 tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat vliegtuigexploitanten betreft, B.S. 13 september 2022.

 

Dit decreet voorziet in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, het laatst gewijzigd bij de gedelegeerde verordening (EU) 2021/1416 van de Commissie van 17 juni 2021 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het uitsluiten van inkomende vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk van het emissiehandelssysteem van de Unie en de gedeeltelijke uitvoering van de gedelegeerde verordening (EU) 2019/1603 van de Commissie van 18 juli 2019 tot aanvulling van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie aangenomen maatregelen voor de monitoring, rapportage en verificatie van luchtvaartemissies ter uitvoering van een wereldwijde markt gebaseerde maatregel.

 

Diverse bepalingen zijn opgenomen onder titel VIII Klimaat, hoofdstuk 1 algemene bepalingen en hoofdstuk 3 Bepalingen over vliegtuigexploitanten.

 

Decreet treedt in werking vanaf 23 september, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.