Wetgeving

Update milieu- en preventiewetgeving 3e kwartaal 2021

13/10/2021

Hieronder volgt per thema een overzicht van de belangrijkste wijzigingen van de wetgeving gepubliceerd in de periode van 01/07/2021 tot en met 30/09/2021.

Door te klikken op de titel van de wetgevende tekst, komt u rechtstreeks op de publicatie in het Belgisch Staatsblad of Europees Publicatieblad.

 

MILIEU

ENERGIE

Energiedecreet

Decreet van 9 juli 2021 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat het invoeren van een databank voor premies9/7/ en subsidies betreft, B.S. 15 juli 2021.

Aan het energiedecreet wordt een nieuw artikel (art. 12.4.1) toegevoegd m.b.t. de invoering van een databank voor premies en subsidies. Het VEKA houdt een databank voor premies en subsidies bij. In die databank worden gegevens bewaard en verwerkt die noodzakelijk zijn voor de voorbereiding, ondersteuning, monitoring en evaluatie van het Vlaamse energie- en klimaatbeleid, voor de aanvraag, toekenning of weigering, uitbetaling en terugvordering van de door of krachtens dit decreet ingevoerde premies en subsidies, voor de correcte toepassing van de voorschriften die op die premies en subsidies van toepassing zijn, voor het voorkomen, detecteren en vaststellen van energiefraude, en om te voldoen aan de rapporteringsverplichtingen die op de diensten van de Vlaamse overheid rusten. Die gegevens omvatten persoons- en identificatiegegevens van natuurlijke personen en rechtspersonen die een dergelijke premie of subsidie aanvragen of hebben aangevraagd, en gegevens over de investeringen waarvoor een premie of subsidie werd aangevraagd en verkregen. De Vlaamse Regering bepaalt binnen die grenzen welke gegevens van welke natuurlijke personen en rechtspersonen in de databank worden bijgehouden, verwerkt, doorgestuurd en opgenomen. Voor de unieke identificatie van de betrokkene kan het ondernemingsnummer, het rijksregisternummer of het BIS-nummer opgevraagd en verwerkt worden in het kader van de behandeling van premie- of subsidieaanvragen.

De databank heeft de volgende doelstellingen:

  1. de voorbereiding en uitvoering van het Vlaamse energie- en klimaatbeleid ondersteunen, en dat beleid monitoren en evalueren;
  2. voldoen aan de rapporteringsvereisten voor energie en klimaat die in de federale, gewestelijke en Europese regelgeving zijn opgenomen;
  3. de Vlaamse en Europese doelstellingen voor energie- en klimaatbeleid monitoren;
  4. data over energie en klimaat voor communicatie en sensibilisering ter beschikking stellen;
  5. data aanleveren voor beleidsmatig wetenschappelijk onderzoek rond energie en klimaat;
  6. informatie ter beschikking stellen om informatievragen rond energie, klimaat, premies en subsidies te beantwoorden;
  7. aangevraagde en toegekende premies en subsidies controleren;
  8. informatie ter beschikking stellen om natuurlijke personen en rechtspersonen actief te kunnen informeren over premies en subsidies;
  9. energiefraude opsporen en detecteren.

Treedt in werking op 16/07/2021.

Meer info : https://emis.vito.be/nl/actuele-wetgeving/9-juli-2021-decreet-tot-wijziging-van-het-energiedecreet-van-8-mei-2009-wat-het