Wetgeving

Update milieu- en preventiewetgeving 2e kwartaal 2022

11/07/2022

Hieronder volgt per thema een overzicht van de belangrijkste wijzigingen van de wetgeving gepubliceerd in de periode van 1/04/2022 tot en met 30/06/2022.

Door te klikken op de titel van de wetgevende tekst, komt u rechtstreeks op de publicatie in het Belgisch Staatsblad of Europees Publicatieblad.

 

MILIEU

 

Afvalstoffen

 

Ministerieel besluit van 1 april 2022 tot goedkeuring van het inspectieprotocol asbestinventarisatie, B.S. 22 april 2022.

 

Ministerieel besluit van 1 april 2022 tot goedkeuring van het certificatiereglement voor certificatie-instellingen asbest, B.S. 22 april 2022.

 

Ministerieel besluit van 1 april 2022 tot uitwerking van de retributies, vermeld in artikel 9.2.1 en artikel 9.2.2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, B.S. 22 april 2022.

 

Op 22 april werden drie besluiten met betrekking tot het asbestattest gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het asbestattest zal daarom verplicht zijn bij elke overdracht van een pand gebouwd voor 2001. Enkel de eigenaar van een toegankelijke constructie met risicobouwjaar hoeft niet te beschikken over een geldig asbestinventarisattest bij overdracht als de grondoppervlakte van die constructie kleiner is dan 20 m2. Als meerdere toegankelijke constructies met risicobouwjaar aanwezig zijn, moet de som van de grondoppervlaktes kleiner zijn dan 20 m2. Deze verplichting tot asbestattest bij overdracht geldt vanaf 23 november 2022. In het meest recente wijzigingsbesluit van het VLAREMA (VLAREMA 8) was immers bepaald dat het asbestattest zeven maanden na de publicatie van deze ministeriële besluiten in werking zou treden.

 

Deze drie ministeriële besluiten bevatten bepalingen met betrekking tot het certificatiereglement, het inspectieprotocol en de retributies.

 

Certificatiereglement

Eén van deze ministeriële besluiten bevat het volledige certificatiereglement voor certificatie-instellingen asbest en is daarmee een uitwerking van de artikelen 5.4.3 tot en met 5.4.12 van het VLAREMA. Kandidaat-asbestdeskundigen die asbestattesten wensen op te stellen moeten zich immers eerst laten certificeren bij een erkende certificatie-instelling asbest. Dit kan pas na het volgen van een opleiding bij de certificatie-instelling en het slagen van een examen. 

Het gepubliceerde certificatiereglement bevat o.a. de erkenningsvoorwaarden voor certificatie-instellingen van asbest, hun taken en de wijze waarop het kwaliteitsvol gebruik van de certificaten kan gewaarborgd worden. Tot slot regelt dit reglement ook wie allemaal toegang heeft tot de nog op te richten databank asbestinventarisatie. 

Inspectieprotocol

Een ander besluit bevat een uitwerking van het inspectieprotocol asbestinventarisatie. Hierdoor treedt artikel 5.4.15 van het VLAREMA in werking. Het inspectieprotocol asbestinventarisatie bevat de standaardprocedure die gecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie moeten volgen om op een correcte manier een geldige asbestinventaris op te maken. Onderdelen van dit protocol zijn o.a. de wijze van opmaak van een asbestinventaris, verplichtingen van asbestdeskundigen en gebruik van de databank.

Retributies

Er werd ook nog een derde ministerieel besluit gepubliceerd met betrekking tot de asbestcertificatie, dat de retributies zoals vermeld in artikel 9.2.1 en 9.2.2 van het VLAREMA bepaalt. Het bedrag van de retributie voor de uitreiking van een nieuw of geactualiseerd asbestattest wordt vastgelegd op 50 euro.  Als de asbestinventaris binnen de 30 kalenderdagen na ontsluiting van het asbestinventarisattest aangepast wordt en het bijhorende asbestinventarisattest geactualiseerd moet worden is er geen retributie verschuldigd. Let op, dit gaat enkel over de retributie die OVAM vraagt voor de aflevering van het asbestattest. De prijs van de totale asbestinventarisatie zelf zal hoger liggen, aangezien de tussenkomst van de deskundige hier ook in inbegrepen zit. De deskundige mag zelf de totale prijs van de asbestinventarisatie bepalen.