Wetgeving

Update milieu- en preventiewetgeving 2e kwartaal 2021

13/07/2021

Hieronder volgt per thema een overzicht van de belangrijkste wijzigingen van de wetgeving gepubliceerd in de periode van 01/04/2021 tot en met 30/06/2021.

Door te klikken op de titel van de wetgevende tekst, komt u rechtstreeks op de publicatie in het Belgisch Staatsblad of Europees Publicatieblad.

MILIEU

ALGEMEEN

Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juni 2021 houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, naar aanleiding van de uitrol van de vaccinatiestrategie in het kader van het COVID-19 virus, B.S. 25 juni  2021.

Op 20 maart 2020 werd een civiele noodsituatie afgekondigd, waarin bepaald werd dat er geen omgevingsvergunning, noch melding aangevraagd moet worden voor de opbouw van gezondheidsinfrastructuur. Via bovenvermeld besluit wordt de civiele noodsituatie verlengd van 26 juni 2021 tot 27 oktober 20.

Inwerkingtreding : 27 juni 2021.

 

AFVAL

Decreet van 26 februari 2021 tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, B.S. 1 april 2021.

Dit decreet wijzigt het Materialendecreet, onder meer ten gevolge van een omzetting van Europese richtlijnen. Het bevat ook de noodzakelijke bepalingen ten gevolge van beleidsveranderingen met betrekking tot de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheden bij gescheiden inzameling van bedrijfsrestafvalstoffen.

Zo wordt er onder andere een rechtsgrond ingevoerd voor de doorrekening aan de producenten van de zwerfvuilkosten van de fracties die in zwerfvuil voorkomen. Deze doorrekening is immers opgelegd in de richtlijn (EU) 2019/904 betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu. De desbetreffende producten zijn plastic voedselverpakkingen, drankverpakkingen, drinkbekers, plastic draagtassen, vochtige doekjes, ballonnen en tabaksproducten. Dit decreet geeft aan de Vlaamse Regering het mandaat om de producten waarvoor zwerfvuilkost moet worden betaald, aan te duiden en hun aandeel in de kost vast te leggen.

Verder worden met dit wijzigingsdecreet ook de minimale criteria aangevuld waaraan een regeling van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid moet voldoen volgens de Europese kaderrichtlijn Afvalstoffen. Er is voorzien in de mogelijkheid dat de financiële bijdrage die producenten betalen in het kader van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid 80 procent is van de kosten die nodig zijn voor het op kostenefficiënte wijze verrichten van de afvalbeheersdiensten. De overige 20 procent  moeten dan gedragen worden door hetzij de afvalstoffenproducenten of de distributeurs.

Met dit decreet wordt ook het principe in het Materialendecreet opgenomen dat afvalinzamelaars hun diensten zo dienen te organiseren dat klanten aangemoedigd worden om hun afval gescheiden aan te bieden. Er blijkt uit sorteeranalyses immers nog te veel recycleerbaar afval in de afvalstroom van het bedrijfsrestafval te zitten. In een volgende wijziging van het VLAREMA zullen bepalingen opgenomen worden die de verantwoordelijkheden van zowel de inzamelaars als de producenten van bedrijfsafvalstoffen concreter toelicht.

Aan de bepalingen met betrekking tot de asbestinventaris in afdeling 6 (artikel 33/1 tot en met artikel 33/8) van het Materialendecreet worden er tenslotte ook wijzigingen aangebracht. Dit met het oog op de invoering van de asbestinventarisattest in 2022 die verplicht zal zijn bij de verkoop van woningen en gebouwen die voor 2001 zijn gebouwd. 

Een tweede decreet dat met dit wijzigingsbesluit wordt aangepast betreft het DABM. In het kader van bovenstaande wijzigingen van het Materialendecreet met betrekking tot de asbestinventarisatie worden immers de taken van OVAM zoals ze bepaald zijn in artikel 10.3.3§2 van het DABM aangevuld. 

Inwerkingtreding : 11 april 2021.