Wetgeving

Update milieu- en preventiewetgeving 1ste kwartaal 2022

11/04/2022

 

Hieronder volgt per thema een overzicht van de belangrijkste wijzigingen van de wetgeving gepubliceerd in de periode van 01/01/2022 tot en met 31/03/2022.

Door te klikken op de titel van de wetgevende tekst, komt u rechtstreeks op de publicatie in het Belgisch Staatsblad of Europees Publicatieblad.

 

MILIEU

AFVALSTOFFEN

 

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen, E.P. 6 januari 2022.

Aanpassing bijlage V (afvalstoffen waarvoor uitvoerverbod uit de Gemeenschap cfr. art. 36 geldt), deel 1, lijst B, punt B1250:

“B1250 afval van afgedankte motorvoertuigen, dat noch vloeistoffen, noch andere gevaarlijke onderdelen bevat” wordt aangepast naar “B1250 afgedankte motorvoertuigen, die noch vloeistoffen, noch andere gevaarlijke onderdelen bevatten”.

 

ENERGIE

Energiedecreet

 

Decreet van 28 januari 2022 tot wijziging van artikel 4.3.3 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de maximale termijn voor de netbeheerder om als noodleverancier op te treden, B.S. 1 februari 2022.

In artikel 4.3.3 van het Energiedecreet wordt de zin "De Vlaamse Regering kan de maximale periode bepalen, die niet langer kan zijn dan zestig dagen, gedurende dewelke de netbeheerder voor die afnemers als noodleverancier kan optreden en de Vlaamse Regering kan ook nadere voorwaarden bepalen waaronder zij deze taak uitvoeren." vervangen door de zinnen "De periode voor de noodlevering bedraagt maximaal zestig dagen voor niet-huishoudelijke afnemers en maximaal twaalf maanden voor huishoudelijke afnemers. De Vlaamse Regering kan die maximale periodes beperken en kan ook nadere voorwaarden bepalen waaronder de netbeheerders de taak van noodleverancier uitvoeren."

Deze aanpassing heeft uitwerking met ingang van 7 december 2021.

Decreet van 17 december 2021 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft toewijzingen aan het Energiefonds, wijzigingen betreffende flexibiliteit en energiedelen, de uitbouw van het energiedataplatform en de herziening van de administratieve geldboetes aangaande installatie-eisen, B.S. 11 maart 2022.

Het tweede verzameldecreet energie brengt diverse aanpassingen aan, zoals hieronder opgesomd.