Wetgeving

Update milieu- en preventiewetgeving 1e kwartaal 2021

21/04/2021

Hieronder volgt per thema een overzicht van de belangrijkste wijzigingen van de wetgeving gepubliceerd in de periode van 01/01/2021 tot en met 31/03/2021.

Door te klikken op de titel van de wetgevende tekst, komt u rechtstreeks op de publicatie in het Belgisch Staatsblad of Europees Publicatieblad.

MILIEU

ALGEMEEN

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verlenging van de duur van de civiele noodsituatie en de afwijkingsregeling, zoals vastgesteld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, naar aanleiding van de heropleving van het COVID-19 virus - B.S. 6 maart 2021.

Op 20 maart 2020 werd een civiele noodsituatie afgekondigd, waarin bepaald werd dat er geen omgevingsvergunning, noch melding aangevraagd moet worden voor de opbouw van gezondheidsinfrastructuur. Volgens het decreet van 20 maart 2020 duurt de civiele noodsituatie tot 26 februari 2021. De civiele noodsituatie wordt verlengd met 120 dagen: ze gaat in op 27 februari 2021 en loopt tot en met 26 juni 2021.

Inwerkingtreding: 27 februari 2021.

 

Decreet van 26 februari 2021 tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wat betreft de opheffing van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu en de overheveling van taken inzake omgevingshandhaving – B.S. 23 maart 2021.

De Vlaamse Hoge Handhavingsgraad voor Ruimte en Milieu wordt door de Vlaamse regering geschrapt. Het Departement Omgeving is vanaf 1 april bevoegd om:

  • De handhaving van de milieuwetgeving (DABM), de regels op de ruimtelijke ordening (VCRO) en die op de omgevingsvergunning (OVD);
  • Het 5-jaarlijks omgevingshandhavingsprogramma op te stellen;
  • De prioriteiten te bepalen van het omgevingshandhavingsbeleid;
  • Te rapporteren over het omgevingshandhavingsbeleid.

Er wordt een ‘Forum voor handhavers’ opgericht als netwerk- en kennisplatform, waar de handhavingsautoriteiten op federaal, gewestelijk, provinciaal en lokaal niveau met elkaar kunnen overleggen.

Inwerkingtreding: 1 april 2021.